Активни постапки СЕА

Активни постапки СЕА

Јавна презентација за Стратегиска Оцена за ЛУПД на КП 788

Мислење по нацрт извештај за стратегиска оцена КП 788

Нацрт извештај за стратегиска оцена КП 788

Одлука за сроведување на стратегиска оцена КП 788

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР (2016-2030)

Нацрт план на Национален парк Пелистер

Оглас јавана расправа по студија за оцена на влијаниет врз животна средина за проект Изградба ба пречистителна станица за отпадни води во градот Битола

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Пелагониски регион

Решение за спроведување стратегиска оцена за ЛУПД за пречистителна станица

Елаборат за СЕА за ЛУПД за пречистителна станица

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Мастер план за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Покана за јавна расправа за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Мислење од МЖС

Нацрт елаборат за СЕА за ЛУПД за КП 2033-1

Одлука за спроведување на СЕА за ЛУПД за КП 2033-1

Формулар за спроведување на СЕА за ЛУПД за КП 2033-1

Студија за оценка на влијание врз животната средина од проект: Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад со цел искористување на корисните фракции во КО Породин ИЗ Жабени

Соопштение за Јавна Презентација