Активни постапки СЕА

Активни постапки СЕА

Оглас јавана расправа по студија за оцена на влијаниет врз животна средина за проект Изградба ба пречистителна станица за отпадни води во градот Битола

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Пелагониски регион

Решение за спроведување стратегиска оцена за ЛУПД за пречистителна станица

Елаборат за СЕА за ЛУПД за пречистителна станица

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Мастер план за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Покана за јавна расправа за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Мислење од МЖС

Нацрт елаборат за СЕА за ЛУПД за КП 2033-1

Одлука за спроведување на СЕА за ЛУПД за КП 2033-1

Формулар за спроведување на СЕА за ЛУПД за КП 2033-1

Студија за оценка на влијание врз животната средина од проект: Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад со цел искористување на корисните фракции во КО Породин ИЗ Жабени

Соопштение за Јавна Презентација