Барање за запишување на јавна книга на недвижности во Катастар

Барање за запишување на јавна книга на недвижности во Катастар

Барање за запишување на јавна книга на недвижности во Катастар

Барање

Уплатница