квартален 2019

квартален 2019

ПРВ КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2019 година

1.1.Споредба на планирано-остварено сметка Буџет (синтетика) прв квартал 2019 година

1.2.Споредба планирано-остварено сметка Буџет (аналитика) -прв квартал 2019 година

1.3.Споредба планирано-реализирано Сметка за Наменски дотации за прв квартал 2019 година

1.4. Спореба на планирано-реализирано Сметка за самофинансирачки активности за прв квартал 2019 година

1.5.Споредба планирано-реализирано Сметка Донации за прв квартал 2019 година

1.6.Споредба на планирано-реализирано Сметка Заем за прв квартал 2019 година

2.К2 -Образец за доспеани ненадмирени обврски-прв квартал 2019

3.K3 -Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините-прв квартал 2019 година

4.Образложение за Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал од 2019 година

 

ВТОР КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2019 година ( втор квартал 2019 година)

1.1.Споредба планирано-остварено сметка Буџет ( втор квартал 2019 година)

1.2.Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација ( втор квартал 2019 година)

1.3.Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности ( втор квартал 2019 година)

1.4.Споредба планирано-остварено сметка Донации- втор квартал 2019 година

1.5.Споредба планирано-остварено сметка Заеми (втор квартал 2019 година)

1.6.Образложение кон Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал 2019 година

2.К2–Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски (втор квартал 2019)

3.K3 образец- ( втор квартал 2019 година)