квартален 2019

квартален 2019

ПРВ КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2019 година

1.1.Споредба на планирано-остварено сметка Буџет (синтетика) прв квартал 2019 година

1.2.Споредба планирано-остварено сметка Буџет (аналитика) -прв квартал 2019 година

1.3.Споредба планирано-реализирано Сметка за Наменски дотации за прв квартал 2019 година

1.4. Спореба на планирано-реализирано Сметка за самофинансирачки активности за прв квартал 2019 година

1.5.Споредба планирано-реализирано Сметка Донации за прв квартал 2019 година

1.6.Споредба на планирано-реализирано Сметка Заем за прв квартал 2019 година

2.К2 -Образец за доспеани ненадмирени обврски-прв квартал 2019

3.K3 -Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините-прв квартал 2019 година

4.Образложение за Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал од 2019 година