University

University

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ВИСОКО ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“БИТОЛА
Адреса: Бул. 1-ви мај б.б. п.фах. 100
7000 Битола
 http://www.uklo.edu.mk/
Телефони: 047-223 788
047-223
192
Факс: 047- 223 594
e – пошта: rektorat@uklo.edu.mk

Основањето на Вториот македонски универзитет и неговиот двеиполдецениски развој претставува значајна алка во синџирот достигања во образовната, научната и културната архитектура на современото македонско општество. Чинот на формалното конституирање на Универзитетот “Св.Климент Охридски”- Битола – на 25 април, 1979 година, со седиште во Битола, секако е резултат на еден подолг процес при што културно-образовната традиција значеше појдовна основа врз која се надоградуваат образованието и науката.
Зачуваните вредности од богатата културна историја и нивното опстојување како вечно наследство, се вредности израснати од македонскиот непокор низ бурните збиднувања во изминатите столетија. Тие остануваат постојан предизвик за сегашноста и иднината како стремеж на нашиот народ за сопствена афирмација и натпревар со сите културни народи чиј предзнак е развојот на цивилизираниот хуманизам.
На 8 декември 1994 година , Универзитетот го доби името на Св. Климент, кој пред еден милениум ја основа Првата книжевна школа во Охрид и со својата просветителска дејност ги надмина нашиве простори промовирајќи се за сесловенски просветител.
Со основањето на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола беше остварена историската цел за обединување на постојните високообразовни и научно-истражувачки установи од Југозападниот регион – Битола, Прилеп и Охрид, како придонес за порамномерен развој на Република Македонија.
Денес Универзитетот “Св.Климент Охридски”- Битола вклучува осум високообразовни установи: 5 факултети, една висока школа, Универзитетски интердисциплинарни студии за јавна администрација; три научно-истражувачки установи , Национална и универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски” и Студентски дом “Кочо Рацин”.
Универзитетот “Св.Климент Охридски”-Битола реализира наставно образовен процес од 26 додипломски студиски програми и 14 студиски програми за последипломски студии.
На високообразовните установи на Универзитетот студираат повеќе од 15.000 студенти, а наставнообразовниот процес го реализираат 323 наставно- научни и помошнички кадри. Дејноста на научно-истражувачката дејност ја остваруваат 54 научни работници.
Универзитетот “Св.Климент Охридски”- Битола по многу обележја е специфична високообразовна институција. Тој е флексибилен, динамичен во процесот

Ф А К У Л Т Е Т И

ул. Иво Лола Рибар б.б. п.фах. 99

7000 Битола,

тел:   047-207 702; 207 360

факс: 047-203 370

е-пошта: tfb@uklo.edu.mk

Веб страна: www.tfb.uklo.edu.mk

ул. Ѓорѓе Петров б.б.
7500 Прилеп

тел: 048-427 020; 048-427 021; 048-427 022
факс: 048-426 927
е-пошта: eccfp@uklo.edu.mk
Веб страна: www.eccfp.uklo.edu.mk

Кеј Маршал Тито бр. 95

6000 Охрид

тел:    046-262 147; 264 215;  262 281

факс: 046-262 281

е-пошта: ftu@uklo.edu.mk

Веб страна: www.ftu.uklo.edu.mk

Ул. Васко Карaнѓелeвски б.б.

7000 Битола

тел:   047-253 652; 253 694

факс: 047-220 806; 253 659

е-пошта: pfbt@uklo.edu.mk

Веб страна: www.pfbt.edu.mk

Ул. Прилепска б.б.

7000 Битола

тел:    047-236 207

факс:  047-226 220

Веб страна: www.fbn.uklo.edu.mk

 • ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Александар Македонски 72 КичевоТел:  + 389 (0)45 220 267

Факс:+ 389 (0)45 220 267

Web page: http://www.pfk.uklo.edu.mk/

 

 • ТЕХНОЛОШКO-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС

Оваа високообразовна установа, исто така, започна да функционира со почетокот на акдемската 2008/2009 година. Седиштето на Факултетот е во Велес.Контакти:Технолошко-технички ФакултетПетре Прличко 42 Велес

Тел: + 389 (0)43 211 202

Факс: + 389 (0)43 211 204

Web page: http://www.ttfv.uklo.edu.mk/ 

 

 • ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

Ветернираниот факултет во Битола започна со работа во академската 2009/2010 и е една од поновите едниници во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Кандидатите заинтересирани да студираат на овај факултет можат да го направат тоа на насоката за ветеринарна медицина.
Контакти:Ветеринарен Факултет – Битола

Прилепска б.б Битола

Тел: + 389 (0)47 228 899

Факс: + 389 (0)47 228 899

Web page: www.vfb.uklo.edu.mk

 • Висока медицинска школа – Битола

Ул. Васко Карaнѓелeвски б.б.

7000 Битола

тел:    047-253 268; 253 688

факс: 047-258 311

Web page: www.vmsb.uklo.edu.mk 

 

 • ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

Оваа единица на Универзитетот е најнова во неговиот состав и е формирана во 2014 година, врз основа на Закон за основање Факултет за информатички и комуникациски технологии во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Сл. весник бр. 187/30.12.2013). Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во себе ги инкорпорира студиските програми од научните полиња на информатика и компјутерска техника и информатика на Техничкиот факултет и на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, којшто со основањето на Факултетот за информатички и комуникациски технологии престана да функционира.

Контакти:

Факултет за информатички и комуникациски технологии

Партизанска б.б.Битола

Web page: www.fikt.uklo.edu.mk

 

 • НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП

Најстарата научна установа  на Универзитетот и единствената од овој вид во Република Македонија, Институтот за тутун во Прилеп, е основана уште во 1924 година и тоа како прва организирана научно-истражувачка единица во земјата. Со основањето на Универзитетот, Институтот станува негова членка од редот на научно-истражувачките установи.Научно-истражувачка дејност  се остварува преку следниве одделенија:- Одделение за генетика, селекција и семеконтрола;- Одделение за агротехника на тутунот;- Одделение за заштита на тутунот од болести,штетници и плевели;- Одделение за технологија, ферментација и фабрикација;- Одделение за хемија на тутунот, тутунскиот чад, резидуи од пестициди и биохемија и- Одделение за економско планирање и програмирање
Контакт:

„Кичевска” б.б.

Прилеп

Тел: + 389 (0) 48 412 760

Факс: + 389 (0) 48 412 763

Web page : www.tip.edu.mk

 

 • Бизнис академија Смилевски – БАС
  бул. Јане Сандански 111/2
  1000 Скопје
  Тел. 02/2455754
 • Одделение за дисперзирани студии во Битола
  Ул. Довлеџик бб
  7000 Битола
  Тел.047/225218
  Тел.047/230444
 • Одделение за дисперзирани студии во Струмица
  Ул. Даме Груев бб
  2400 Струмица
  Тел.034/612699

http://www.bas.edu.mk/

 

 • Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“

Битола

Телефон:
+389 47 222 503; +389 47 238 077
Меил:
info@msu.edu.mk; msibitola@yahoo.com
Адреса
ул. „Новачки пат“ б.б. – 7000 Битола – Р. Македонија

Свети Николе

Телефон:
+389 32 440 330; +389 32 440 202
Меил:
info@msu.edu.mk; msisvnikole@yahoo.com
Адреса
ул. „Маршал Тито“ 77 – 2220 Свети Николе – Р. Македонија

http://msu.edu.mk/