Quarter 2015

Quarter 2015

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ПРВ КВАРТАЛ

Споредба планирано-остварено сметка Буџет за прв квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација прв квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности прв квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено сметка Донации за прв квартал 2015 година

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски-прв квартал 2015 година

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на опшините и јавните претпријатија основани од општините

Образложение за Квартален извештај на Општина Битола -прв квартал 2015 година

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2015 година

K3 KFW 1-03 -прв квартал 2015

К-2 2015 прв квартал

ВТОР КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола за втор квартал 2015 год.

Споредба на планирано и остварено на сметката на основниот буџет на општината

Споредба на планирано и реализирано на наменската дотација за втор квартал 2015

Споредба на планирано и реализирано на самофинансирачки активности за втор квартал 2015

Споредба на планирано и реализирано на донации за втор квартал 2015

К2 втор квартал 2015

K3 втор квартал  2015

ТРЕТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за трет квартал 2015 година

Споредба планирано- остварено Буџетска сметка за трет квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено Сметка Наменски дотации за трет квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено Сметка Самофинансирачки активности за трет квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено Сметка Донации за трет квартал 2015 година

К-2 образец трет картал 2015

K3 – образец -трет квартал 2015 година

Образложение за Квартален извештај-трет квартал 2015 година

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

1.К1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четвртиот квартал 2015 година

2.Споредба планирано-остварено сметка Буџет за четвртиот лвартал 2015 година синтетика

3.Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација за цетвртиот квартал 2015 година синтетика

4.Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности за четвртиот квартал 2015 година

5.Споредба планирано-остварено сметка Донации за четвртиот квартал 2015 година синтетика

К-2 четврт картал 2015

К3-KFW 9-12 2015