Општи акти

Општи акти

ДОНЕСЕНИ ОПШТИ АКТИ ЗА СЕЛА

 1. КАНИНО
 2. БРУСНИК
 3. ТРНОВО
 4. МАГАРЕВО
 5. КРАВАРИ
 6. ЛОГОВАРДИ
 7. ЛАВЦИ
 8. БАРЕШАНИ
 9. ПОРОДИН
 10. ПОЕШЕВО
 11. ОЛЕВЕНИ
 12. ЛИСОЛАЈ
 13. ДРАГОШ
 14. ГРАЕШНИЦА
 15. РАМНА
 16. РАШТАНИ
 17. ОСТРЕЦ
 18. КИШАВА
 19. БРАТИНДОЛ