Повик спортски клубови и здруженија

Повик спортски клубови здруженија Образец за пријавување  Завршен извештај Образец – извештај за искористување средства за претходната 2019 година Образец (Пријава и Предлог Проект) – за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации/спортски клубови и здруженија 2020 година