Програма за работата на Советот

Програма за работата на Советот

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), и член 141 од Деловникот на Советот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 15/05), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе

 

П Р О Г Р А М А

за работа на Советот на Општината Битола

за 2016 година

 

ВОВЕДЕН ДЕЛ

 

Основа за донесување на програмата за работа на Советот на Општината Битола за 2016 година е Законот за локалната самоуправа, Статутот и Деловникот на Советот, во кои акти се утврдени надлежностите на единиците на локалната самоуправа.

Советот на Општината Битола програмирајќи ја својата работа, за 2016 година, има за цел да обезбеди услови за остварување на надлежностите и извршување на своите функции, како и обезбедување и создавање услови за слободен пристап на сите заинтересирани субјекти во нејзината реализација.

Со програмата за работа за 2016 година Советот на Општината Битола сака на транспарентен начин да ги презентира основните насоки по кои ќе се раководи во текот на 2016 година.

Програмата во текот на целата година ќе биде отворена за секој нов предлог и истиот ќе биде добродојден, ако тоа значи збогатување и подобрување на нејзиниот квалитетот.

 

 

ПОСЕБЕН ДЕЛ

 

ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ-МАРТ – I КВАРТАЛ

 

– Програма за одбележување на позначајни историски настани за 2016 година

од страна на Општината Битола.

 

ИЗРАБОТУВА  И  ПРЕДЛАГА

Комисија за подигање спомен обележја

ДОНЕСУВА:    Советот на Општината Битола

 

– Завршна сметка за финансиското работа на Зоолошката градина – Битола за 2015 година.

– Извештај за работата на Зоолошката градина – Битола за 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА: Зоолошка градина Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Завршна сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер “– Битола за 2015 година.

– Извештај за работата на Старски дом „Сју Рајдер“– Битола за 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА: Старски дом „Сју Рајдер“ – Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Извештај за работата на територијалната противпожарна единица на Битола за 2015 година

– Програма за работа на територијалната противпожарна единица – Битола за 2016 година

ИЗРАБОТУВА: ТППЕ – Битола

РАЗГЕЛДЕУВА: Комисија за безбедност

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Завршна сметка на Буџетот на Општината Битола за 2015 година

ИЗРАБОТУВА: Одделение за буџетска кординација                                                                  РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за финансии и буџет и

Комисија за вршење надзор врз материјално-  финансиско работење

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец” во 2015 година

ИЗРАБОТУВА: ЈП „Комуналец” Битола.

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

Комисија за вршење надзор врз материјално-        финансиско работење

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Извештај за работата на ЈП „Комуналец” Битола во 2015 година

– Извештај за финансиска програма за јавна чистота за 2015 година

– Извештај за финансова програма за јавните зелени површини за 2015 година

ИЗРАБОТУВА: ЈП „Комуналец” Битола.

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности.

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Нискоградба” во 2015 година

ИЗРАБОТУВА: ЈП „Нискоградба” Битола.

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

Комисија за вршење надзор врз материјално-        финансиско работење

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Извештај за работата на ЈП „Нискоградба” во 2015   година

ИЗРАБОТУВА: ЈП „Нискоградба” Битола

РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:       Советот на Општината Битола

 

– Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Пазари” во 2015 година

ИЗРАБОТУВА: ЈП „Пазари” Битола.

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

Комисија за вршење надзор врз материјално-        финансиско работење

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Извештај за работата на ЈП „Пазари” за 2015 година

ИЗРАБОТУВА:  ЈП „Пазари” Битола

РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:       Советот на општината Битола

 

– Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП „Водовод” во 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП „Водовод” Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

Комисија за вршење надзор врз материјално-        финансиско работење

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Извештај за работата на ЈКП „Водовод” за 2015 година

ИЗРАБОТУВА: ЈКП „Водовод” Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со

Индустриската зона „Жабени” во 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА: ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени”

Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

Комисија за вршење надзор врз материјално-        финансиско работење

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Извештај за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени” за 2015 година

ИЗРАБОТУВА: ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени”

Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање,проектирање и инженеринг во 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА: ЈП за урбанистичко планирање,проектирање и инженеринг    Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам

Комисија за финансии и буџет

Комисија за вршење надзор врз материјално-        финансиско работење

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Извештај за работата на ЈП за урбанистичко планирање,проектирање и инженеринг во 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА: ЈП за урбанистичко планирање,проектирање и инженеринг

Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

–  Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште во 2015 година

– Извештај за реализација на Програмата за одржување, инсталации на локална патна мрежа и улици во Општината Битола за 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за јавни и комунални дејности при Општината                                Битола

РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за јавни комунални дејности

УСВОЈУВА:       Советот на Општината Битола

 

–  Извештај за реализација на Програмата за користење и одржување на уличното осветлување за 2015 год.

 

ИЗРАБОТУВА:   Одделение за јавни и комунални дејности при Општината

Битола

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија  за јавни и комунални дејности

ДОНЕСУВА:        Советот на Општината Битола

 

 

– Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општината Битола за 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА Одделение за урбанистичко планирање и заштита на

животната средина

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за урбанизам и заштита на

човековата средина

ДОНЕСУВА:     Советот на Општината Битола

 

– Извештај за реализација на Програма за управување со отпад на подрачјето на

Општината Битола за 2015 год.

 

ИЗРАБОТУВА  Одделение за урбанистичко планирање и заштита на

животната средина

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за урбанизам и заштита на

човековата средина

ДОНЕСУВА:     Советот на Општината Битола

 

– Извештај за реализација на Програма за заштита на животната средина на подрачјето на  Општината Битола за 2015 год.

 

ИЗРАБОТУВА  Одделение за урбанистичко планирање и заштита на

животната средина

 

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за урбанизам и заштита на

животна средина

ДОНЕСУВА:     Советот на Општината Битола

 

– Извештај за реализација на Програма на Општинта Битола за финансирање на културата во 2015 год.

 

ИЗРАБОТУВА:  Сектор за јавни дејности

РАЗГЕЛДУВА:  Комисија за Јавни дејности

ДОНЕСУВА:      Советот на Општината Битола

 

 

– Извештај за реализација на Програма за активностите во областа на спортот  на подрачјето на Општината Битола за 2015 год.

 

ИЗРАБОТУВА: Сектор за јавни дејности

РАЗГЕЛДУВА:  Комисија за спорт и млади

ДОНЕСУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Извештај за реализација на Програмата за работа на Одделението за економски развој  за 2015 год.

 

ИЗРАБОТУВА:  Одделение за економски развој

РАЗГЕЛДУВА:  Комисија за економски развој

ДОНЕСУВА:      Советот на Општината Битола

 

–          Информација за состојбата и движењето на заразни болести во Општина Битола

–          Информација за активностите и состојбата на ХИВ/СИДА во Општина Битола

–          Информација за опфат на имунизација во Општина Битола

–          Информација за контрола на интрахоспитални инфекции

–          Информација за мерките и активностите кои се превземаат за спречување на појавата и ширењето на бруцелоза кај населението во Општина Битола

–          Оперативен план и Програма за спроведување на превентивна систематска дератизација на канализациониот систем и јавната депонија-Мегленци и диви депонии на Општина Битола во 2016 година.

–          Оперативен план и Програма за контрола и уништување на комарците на територија општина Битола за 2016 година.

 

ИЗРАБОТУВА: Центар за Јавно здравство-Одделение за епидемиологија Битола

РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за јавни и комунални дејности

ДОНЕСУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општината Битола за првиот квартал 2016 година

 

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за Буџетска кординација

ПРЕДЛАГА: Градоначалникот на Општината

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за финансии и буџет

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

–          Основни училишта на подрачјето на Општината Битола

·         Завршна сметка за 2015 година

ПРЕДЛАГА:      Основните –  училишта

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности и Комисијата за финансии

и буџет

УСВОЈУВА:     Советот на Општината Битола

 

–          Средни училишта на подрачјето на Општината Битола

·         Завршна сметка за 2015 година

ПРЕДЛАГА:      Средните – училишта

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности и Комисијата за финансии

и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“Битола

·         Завршна сметка за 2015 година

ПРЕДЛАГА: ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење

„Крсте Мисирков“Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности и Комисијата за финансии

и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

 

–          ЈОУ Детска градинка “Естреја Овадија Мара“ – Битола

·         Завршна сметка за 2015 година

ПРЕДЛАГА:      Детски градинки

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности и Комисија за финансии

и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

–          ЈОУ Детска градина “Мајски цвет“ – Битола

·         Завршна сметка за 2015 година

ПРЕДЛАГА:      Детски градинки

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности и Комисија за финансии

и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

-Информација за состојбата со кардиоваскуларните заболувања на подрачјето на општина Битола за 2015 година

-Информација за состојбата со шеќерната болест на подрачјето на општина Битола за 2015 година

-Информација за состојбата со малигните заболувања на подрачјето на општина Битола за 2015 година

-Информација за состојбата со болестите на зависност на подрачјето на општина Битола за 2015 година

-Информација за состојбата со здравствената состојба и здравствената заштита на подрачјето на општина Битола за 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА:         Центар за јавно здравје-Битола

РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за заштита на човековата средина

УСВОЈУВА:              Советот на општината Битола

 

– Информација за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански

регион за 2015 година

 

ИЗРАБОТУВА: Центарот за развој на Пелагонискиот плански

регион

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за локален економски развој

УСВОЈУВА:      Советот на општината Битола

 

 

АПРИЛ-МАЈ-ЈУНИ –   II КВАРТАЛ

 

 

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општината Битола за вториот квартал 2016 година

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за буџетска координација

ПРЕДЛАГА: Градоначалникот на Општината

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за финансии и буџет

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Информација за активности на Сојузот на училишен спорт при Општината Битола во 2015 година

ИЗРАБОТУВА: Сојуз на училишни спортови Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за спорт и млади

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

 

–          Информација за безбедност на водата за пиење што ја користи населението од подрачјето на Општината Битола за 2015 година;

–          Информација за здравствено еколошкиот ризик од загадувањето на Акумулацијата Стрежево за 2015 год.;

–          Информација од ризикот на комуналната бучава врз здравјето на населението во Битола за 2015 година;

–          Информација за ризикот од исхраната и ухранетоста на предучилишни и училишни деца за 2015 год.;

 

ИЗРАБОТУВА: Центар за Јавно здравство – одделение по хигена и

Здравствена екологија

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за заштита на човековата средина

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Информација за состојбите, развојот и унапредувањето на доброволното крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општината Битола во 2015 година

ИЗРАБОТУВА: Клиничка болница “Др.Трифун Пановски“ – Одделение за

трансфузиологија – Битола и Црвен крст – Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за јавни дејности

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

 

 

– Информација за работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот и патиштата за првите шест месеци на 2016 година

 

ИЗРАБОТУВА: Командир на полициска станица Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за безбедност

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Информација за состојбата на шумските површини и опасностите од пожари во истите и материјално техничката подготвеност на субјектите

 

ИЗРАБОТУВА: ТППЕ, Национален парк “Пелистер“, ЈП “Македонски

шуми“ Подружница Битола (Кајмакчалан), ЈП “Комуналец“                                                                 – Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за безбедност

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

 

 

 

 

– Информација за социјалната заштита на лицата кои се наоѓаат во социјален ризик

– Информација за работата на Дневниот центар за лица со посебни потреби

 

ИЗРАБОТУВА: Центарот за социјални работи – Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Информација за остварување на противпожарната заштита во Општината Битола

 

ИЗРАБОТУВА: ТППЕ – Битола

РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за безбедност

ДОНЕСУВА:     Советот на Општината Битола

 

 

 

– Извештај за реализација на Програма за одржување улиците во зимски услови во Општината Битола за 2015/16 година

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за јавни и комунални дејности при Општината

Битола

РАЗГЛЕДУВА   Комисија за јавни и комунални дејности

ДОНЕСУВА:      Советот на Општината Битола

 

 

ЈУЛИ – АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ  – III КВАРТАЛ

 

 

–                Основни училишта на подрачјето на Општината Битола

·         Извештај за работата за 2015/2016 год.

·         Програма за работа за 2016/2017 год.

 

 

–          Средни училишта на подрачјето на Општината Битола

·         Извештај за работата за 2015/2016 година

·         Програма за работа за 2016/2017 година

ПРЕДЛАГА:              Основните – средните училишта

РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за јавни дејности

УСВОЈУВА:              Советот на Општината Битола

 

–          ЈОУ Детска градинка “Естреја Овадија Мара“ – Битола

–          ЈОУ Детска градина “Мајски цвет“ – Битола

·         Извештај за работата за 2015/2016 година

·         Програма за работа за 2016/2017 година

 

ПРЕДЛАГА:              Детски градинки

РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за јавни дејности и Комисија за финансии

и буџет

УСВОЈУВА:              Советот на Општината Битола

 

 

– Извештај за финансиската поддршка на здруженијата на граѓани, социјална парична помош на граѓани и други трансфери од буџетот на Општината Битола за 2015 година.

 

ПРЕДЛАГА:              Сектор за правно-нормативни работи, општи и             административни работи

РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:              Советот на Општината Битола

 

– Извештај за финансиска поддршка на спортски здруженија, спортски клубови и спортските поединци од буџетот на Општината Битола за 2015 год.

 

ПРЕДЛАГА:              Сектор за јавни дејности

РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за спорт и млади

 

УСВОЈУВА:              Советот на Општината Битола

 

–          Информација за работата на Дневниот центар за деца на улица – улични деца

–          Информација за семејно насилство

 

ИЗРАБОТУВА:         Центар за социјални работи – Битола

РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за јавни дејности

УСВОЈУВА:              Советот на Општината Битола

 

 

– Информација за одржувањето и функционирањето на спомен обележјата, спомен куќите и други објекти важни за културно историското минато на градот Битола

 

ИЗРАБОТУВА: Завод за заштита на културните споменици Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за подигање спомен обележја

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Информација за најчестите проблеми на потрошувачите, степенот на нивната заштита и проблеми при остварувањето на потрошувачките права

 

ИЗРАБОТУВА: Организација на потрошувачите – Битола

РАЗГЛЕДУВА: Совет за заштита на потрошувачите

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општината Битола за третиот квартал 2016 година

 

ИЗРАБОТУВА:         Одделение за буџетска координација

ПРЕДЛАГА:              Градоначалникот на Општината

РАЗГЛЕДУВА:         Комисијата за финансии и буџет

УСВОЈУВА:              Советот на Општината Битола

 

 

 

ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ  – IV КВАРТАЛ

 

– Програма за работа на Зоолошката градина Битола за 2017 година

ИЗРАБОТУВА: Зоолошка градина Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Програма за работа на Старски дом „Сју Рајдер “Битола за 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА: Старски дом „Сју Рајдер“ – Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни дејности

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– План за работата на ЈП „Комуналец” Битола за 2017 година

– Предлог финансова програма за јавните прометни површини за 2017 година

– Предлог финансова програма за јавна чистота за 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА: ЈП „Комуналец” Битола.

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности.

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– План за работата на ЈП „Нискоградба” во 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА: ЈП „Нискоградба” Битола

РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:       Советот на Општината Битола

 

– План за работата на ЈП „Пазари” во 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА:  ЈП „Пазари” Битола

РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:       Советот на општината Битола

 

– План за работата на ЈКП„Водовод” во 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА: ЈКП „Водовод” Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

– План за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени” во 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА: ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени”

Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за јавни и комунални дејности

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

 

-Финансиски план и програма на ЈП  за урбанистичко планирање,проектирање и инженеринг во 2017 година

ИЗРАБОТУВА: ЈП за урбанистичко планирање,проектирање и инженеринг

Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам

Комисија за финансии и буџет

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битол

 

–  Програма за уредување на градежното земјиште во 2017 година

– Програма за одржување, инсталации на локална патна мрежа и улици во Општината Битола за 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за јавни и комунални дејности при Општината                                                       Битола

РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за јавни комунални дејности

УСВОЈУВА:       Советот на Општината Битола

 

 

 

– Програма за користење и одржување на уличното осветлување на Општината Битола за 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА:   Одделение за јавни и комунални дејности при Општината

Битола

РАЗГЛЕДУВА:    Комисија  за јавни и комунални дејности

ДОНЕСУВА:        Советот на Општината Битола

 

– Програма за изработка на урбанистички планови во Општината Битола во 2017 год.

ИЗРАБОТУВА и

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за урбанизам и заштита на

човековата средина

ДОНЕСУВА:     Советот на Општината Битола

 

-Програма за работа на Одделението за економски развој во 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА:  Одделение за економски развој при Општина Битола

РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за економски развој

ДОНЕСУВА:      Советот на Општината Битола

 

–          Програма за управување со отпад на подрачјето на Општината Битола за 2017 год.

ИЗРАБОТУВА и

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за урбанизам и заштита на

човековата средина

ДОНЕСУВА:     Советот на Општината Битола

 

–          Програма на Општинта Битола за финансирање на културата во 2017 год.

 

ИЗРАБОТУВА:  Сектор за јавни дејности

РАЗГЕЛДУВА:  Комисија за Јавни дејности

ДОНЕСУВА:      Советот на Општината Битола

 

– Програма за активностите во областа на спортот  на подрачјето на Општината Битола за 2017 год.

 

ИЗРАБОТУВА: Сектор за јавни дејности

РАЗГЕЛДУВА:  Комисија за спорт и млади

ДОНЕСУВА:      Советот на Општината Битола

 

-Програма за еднакви можности помеѓу мажите и жените за 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА:         Сектор за јавни дејности при Општината Битола

РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и                                                            жените

УСВОЈУВА:              Советот на Општината Битола

 

– Извештај за работата на Совет на млади на Општината Битола за 2016 година

 

ИЗРАБОТУВА: Претседател на Советот на млади на Општината Битола

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

–   Програма за работа на Совет на млади на Општината Битола за 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА: Совет на млади на Општина Битола

ДОНЕСУВА:     Советот на Општината Битола

 

 

 

– Информација за движењето на ХИВ сидата во Република Македонија со осврт

и за Општината Битола

 

ИЗРАБОТУВА: Центар за јавно здравје  – Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Програма за одржување улиците во зимски услови во Општината Битола за 2016/2017 година

ИЗРАБОТУВА: Одделение за јавни и комунални дејности при Општината

Битола

РАЗГЛЕДУВА   Комисија за јавни и комунални дејности

ДОНЕСУВА:      Советот на Општината Битола

 

 

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општината Битола за четвртиот квартал 2016 година

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за буџетска координација

ПРЕДЛАГА: Градоначалникот на Општината

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за финансии и буџет

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

 

– Информација за работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот и патиштата во 2016 година

 

 

ИЗРАБОТУВА: Командир на полициска станица Битола

РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за безбедност

УСВОЈУВА: Советот на Општината Битола

 

– Извештај за работата на Советот на Општината Битола во 2016 година

 

ИЗРАБОТУВА: Претседател на Советот на Општината Битола

УСВОЈУВА:      Советот на Општината Битола

 

 

–   Програма за работа на Советот на Општината Битола за 2017 година

 

ИЗРАБОТУВА: Комисија за утврдување Предлог-програмата

ДОНЕСУВА:     Советот на Општината Битола

 

 

–          Буџет на Општината Битола за 2017 година

–          Одлука за извршување на Буџетот на Општината Битола за 2017 година

–          Буџетски календар за 2017 год.

–          Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2017 год.

 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за буџетска координација

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансии и буџет

Комисија за вршење надзор над

материјалното и финансиското работење

ДОНЕСУВА:     Советот на Општината Битола

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЕН ДЕЛ

 

Нормативниот дел од Програмата за работа на Советот на Општината Битола ја регулира нормативната дејност на Советот во 2016 година, односно донесувањето на нормативните акти од негова страна и нивното усогласување со новите прописи што ќе бидат донесени во текот на 2016 година.

 

ЗАВРШЕН ДЕЛ

 

За извршување на Програмата се задолжуваат изготвувачите, предлагачите  и сите останати учесници да   се придржуваат на роковите утврдени во истата.

Во текот на 2016 година Советот на Општината Битола ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат од тековното работење.

 

Програмата ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола”.

 

 

 

Бр. 09-520/9                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ

28.12.2015 год.                                                        на Советот на Општината Битола,

Б и т о л а                                                                         д-р Силвана Ангелевска