Финансиски капацитет на Општина Битола

Финансиски капацитет на Општина Битола

Назад

Податоци за финансискиот капацитет на општина Битола
  T-2 T-1 Т T+1 T+2
Податоци од Буџетот на општината Битола План Реал. План Реал. Износ Износ Износ
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 476.751.392 355.148.611 404.124.387 336.550.274 470.107.308 484.210.527 493.612.673
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 15.470.000 15.527.087 16.174.000 16.627.168 16.260.000 16.747.800 17.073.000
713 Даноци на имот 159.200.000 126.558.503 159.200.000 144.763.042 173.200.000 178.396.000 181.860.000
717 Даноци на специфични услуги 263.984.084 193.028.625 190.853.079 155.550.127 242.600.000 249.878.000 254.730.000
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност 38.097.308 20.034.396 37.897.308 19.609.937 38.047.308 39.188.727 39.949.673
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 69.367.500 18.065.755 50.470.145 23.357.579 56.575.000 58.272.250 59.403.750
721 Претприемачки приход и приход од имот              
722 Глоби, судски и административни такси 4.167.500 3.815.519 5.030.000 4.406.673 5.035.000 5.186.050 5.286.750
723 Такси и надоместоци 12.000.000 10.967.066 13.900.000 13.688.041 18.000.000 18.540.000 18.900.000
724 Други владини услуги 100.000 9.600 950.000 796.176 400.000 412.000 420.000
725 Други неданочни приходи 53.100.000 3.273.570 30.590.145 4.466.689 33.140.000 34.134.200 34.797.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 155.758.172 57.716.128 70.205.342 48.374.881 167.200.000 172.216.000 175.560.000
731 Продажба на капитални средства 30.000.000 4.201.588   1.129.029 45.000.000 46.350.000 47.250.000
731120 Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините              
732 Продажба на стоки              
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања 125.758.172 53.514.540 70.205.342 47.245.852 122.200.000 125.866.000 128.310.000
734 Приходи од дивиденди              
74 ТРАНФЕРИ И ДОНАЦИИ 103.353.331 133.435.334 114.156.370 136.478.556 90.890.368 93.617.079 95.434.886
741 Трансфери од други нивоа на власт 103.353.331 133.435.334 114.156.370 136.478.556 90.890.368 93.617.079 95.434.886
741115 Дотации на општината, од приходи од ДДВ 62.602.033 62.637.493 71.890.511 72.151.645 71.890.511 74.047.226 75.485.037
742 Донации од странство              
743 Капитални донации              
744 Тековни донации              
78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ              
781 Приходи од наплатени дадени заеми              
7 ВКУПНО ПРИХОДИ 805.230.395 564.365.828 638.956.244 544.761.290 784.772.676 808.315.856 824.011.310
 
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 60.300.948 55.419.546 61.363.322 58.317.375 68.488.500 70.543.155 71.912.925
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 400.000   400.000   400.000 412.000 420.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ 271.728.219 220.254.919 253.007.202 205.903.781 244.659.593 251.999.381 256.892.573
43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ              
44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА              
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА         1.584.811 3.169.622 3.160.962
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 56.242.945 45.896.013 38.805.000 32.962.228 34.480.000 35.514.400 36.204.000
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 5.600.000 4.880.464 5.900.000 5.258.438 5.400.000 5.562.000 5.670.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 410.958.283 210.454.741 279.480.720 209.743.870 431.144.583 444.078.920 452.701.812
485570 Плаќање по гаранции              
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА              
4 ВКУПНО РАСХОДИ 805.230.395 536.905.683 638.956.244 512.185.692 786.157.487 811.279.478 826.962.272
 
  Дотации 612.684.140 612.245.165 626.018.722 625.873.873 622.612.000 641.290.360 653.742.600
  Самофинансирачки активности 104.867.225 45.338.936 95.931.904 47.754.034 98.762.000 101.724.860 103.700.100
  Донации 21.332.952 9.692.197 20.889.559 5.741.642 29.201.913 30.077.970 30.662.009
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ              
751 Краткорочни позајмици од земјата              
753 Долгорочни обврзници              
754 Друго домашно задолжување         100.000.000 55.883.097  
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО              
761 Меѓународни развојни агенции              
762 Странски влади              
769 Други задолжувања во странство              
77 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ              
771 Продажба на хартии од вредност              
 
  Износ
Даночни приходи по глава на жител (за тековната година) 4.928
Неданочни приходи по глава на жител (за тековната година) 593,12
Капитални приходи по глава на жител (за тековната година) 1.753
Транфери и донации по глава на жител (за тековната година) 952,87
 
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ   336.550.274
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 23.357.579
731 ПРОДАЖБА ОД КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 1.129.029
731120 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ИМОТ НА ОПШТИНИТЕ  
733 ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА  47.245.852
741115 ДОТАЦИИ НА ОПШТИНАТА ОД ПРИХОДИ ОД ДДВ  72.151.645
 ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА ( 71+72+731-731120+733+741115) 480.434.379
30% ОД ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИТЕ ПРИХОДИ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА ПРЕТХОДНАТА ФИСКАЛНА ГОДИНА 144.130.314
 
Обврски за отплати по основ на краткорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето) 0
Обврски по основ на краткорочни позајмици (во моментот на поднесување на барањето) 0
Обврски за отплати по основ на потенцијалното краткорочно задолжување  
ВКУПЕН ИЗНОС НА КРАТКОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ  
 
Обврски за отплата на главница, камата и други трошоци поврзани со долгорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето)  
Обврски за отплата на главница и камата по основ на долгорочни позајмици (во моментот на поднесување на барањето)  
Обврски за отплата на главница и камата поврзани со потенцијалното долгорочно задолжување 18.670.031
ВКУПЕН ИЗНОС НА ГОДИШНА ОТПЛАТА НА ДОЛГ ЗА ДОЛГОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 18.670.031
 
Непристигнат долгорочен долг на општината (во моментот на поднесување на барањето, вклучувајќи го и потенцијалното задолжување) 155.883.097
Издадени гаранции на општината (во моментот на поднесување на барањето) (1.550.909евра*61,53 среден курс) 95.427.430
ВКУПЕН ИЗНОС НА НЕПРИСТИГНАТ ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ НА ОПШТИНАТА И ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ НА ОПШТИНАТА 251.310.527
                   
Т – Тековна година;                
Т – 1 – Една година пред тековната година;                  
Т – 2 – Две години пред тековната година;                  
Т + 1 – Една година по тековната година;                  
Т + 2 – Две години по тековната година.                  


Назад