Граѓански здруженија во Општина Битола

Граѓански здруженија во Општина Битола

Граѓански здруженија

За внесување на нови граѓански организации, промена на податоци или бришењена истите од листата, можите да сеобратите на следниот e-mail: viki.nalevska@bitola.gov.mk