Граѓански здруженија во Општина Битола

Граѓански здруженија во Општина Битола

Име на

Граѓанското здружение

Лице за контакт Адреса Телефон Контак
Младински културен центар-Битола

МКЦ

Златко Талевски Цар Самуил

Бр.29

+389 47 233-020 mkcbt@t-home.mk

www.mkcbt.org.mk

 

Здружение на жени ПРЕСТИЖ -Битола Маса Димич ТЦ Пелагонка 2

Климент Охридски Бр.2/9

+389 75 667-117 prestiz@t-home.mk

www.prestz.org.mk

 

Центар за човекови права АМОС Сашо Кочанковски Скоевска +389 70 549-205 amos@amos.org.mk

www.amos.org.mk

 

Движење на околината МОЛИКА Петар Андонов Петар Дељан Бр.19 +389 70 547-281 molika@t-home.mk

www.emolika.org

 

СЕМПЕР Ѕала Бојкоска Сисак Бр.23 +389 70 339-296 semperbt@yahoo.com

www.semper.org.mk

Центар за едукација и заштита на животната средина БИОСФЕРА Нешат Аземовски Димо – хаџи Димов Бр.3 +389 71 578-060 biosferamkd@yahoo.com

www.biosfera.org.mk

 

Младинска асоцијација-Битола

ИМКА

Виктор Илиев Васко Карангеловски РЕМО Бр.1/3/42 +389 70 594-341 contact@ymcabitola.org.mk

www.ymcabitola.org.mk
www.facebook.com/ymcabitola.org.mk

 

Здружение, интерактивна мрежа за образование и ресурси-ИМОР Јове Јанкуловски

Мимоза Анастоска-Јанкуловска

Милтон Манаки Бр. 17 +389 70 339-229

+389 70 395-509

+389 47 252-524

jove.jankulovski@yahoo.com

www.imor.org.mk

 

 

Центар за културна деконтаминација Тодор Ивановски Стив Наумов Бр.120 +389 70 363-453 ckdbitola@gmail.com

www.ckdbitola.org.mk
www.facebook.com/CKDBITOLA

ЕКО ЖЕНА Љупка Балојани МЗ Блаже Рогозинаро +389 47 224-218

+389 47 220-205

Граѓанска асоцијација Ѓорги Јошевски Брегалница Бр.41 +389 75 512-803 nvogabt@yahoo.com

graganskaasocijacija@t-home.mk

www.facebook.com/graganska.a

 

Актив на жени инвалиди Невена Василева Булевар 1-ви Мај Бр.280 +389 47 224-290

+389 47 232-913

+389 71 252-391

 

Хуманитарна и културна асоцијација на роми Едие Али Караорман Бр.111 +389 47 228-715 hkaromi@t-home.mk

 

Асоцијација на Европски студентски структури АЕЖЕ (AEGEE) Битола Владимир Стефановски Технички факултет Битола +389 75 872-093 vlade983@yahoo.com

 

ЦРВЕН КРСТ Битола Филип Втори Македонски +389 47/221-873 bitola@redcross.org.mk

www.redcross.org.mk

 

Mладински европски форум

МЕФ- Битола

Жарко Нацевски Христо Ботев Бр.30 +389 76 942-600 zarko.nacevski@gmail.com

 

Здружение за напредно современо образование

ВОЛВОКС

Антонио Колонџоски Димо Хаџи Димов Бр.3 +389 76/659-121 volvoxbitola@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010492170140&fref=ts&__mref=message_bubble

 

Здружение за одршлив развој

СФЕРА-

Македонија

Милчо Дули Солунска Бр.239 +389 71/ 369-679

+389 47/242-556

www.voluntarysfera

sferabt@gmail.com

 

Здружение за развој на ромската заедница

СУМНАЛ – Битола

Фатма Бајрам Аземовска Димитар Влахов Бр.22 +389 70/699-743 sumnalbt@gmail.com

www.sumnal.mk

 

Европска гледна точка- Битола

ЕГТ

Дејан Петровски Костурска Бр.28 +389 77/ 535-804 egtmkd@yahoo.com

www.egt.mk

 

Здружение за наука и култура НОВА – Битола Мирјана Стојановска Васко Карангелевски Бр.7/3/42 +389 75/ 830-237 stojanovskapmirjana@yahoo.com

 

Здружение за промовирање на млади уметници САРИСА МРФ Иван Поповски Коле Лачето Бр.23А sarisa.bitola@gmail.com

 

 

Здружение за заштита на животните и животната средина

МАЛИ ХЕРОИ

Светлана Марковска +389 78/910-006 maliheroi@live.com

www.maliheroi.org.mk

 

Здружение ОЛДТАЈМЕР КЛУБ РЕТРО ФРИКС Битола Александар Гагачев Полковник Неделков Бр.1 +389 75/200-536 a.gagacev@gmail.com

 

Здружение за истражување и развој

ИТ КРЕАТИВ

Стефан Димовски Тошо Даскало Бр.22 +389 78/813-030 stefan.macedonia@gmail.com

 

ХЕПАР –ЦЕНТАР

Битола

Милан Мишковиќ Цар Самоил Бр.197 +389 78/368-557 heparcentarbitola@gmail.com

 

Здружение за наука, култура и литература

ЗЛАТНО ПЕРО

Олга Наумовска Кленовец Бр.15 +389 77/575-767 zlatnopero@yahoo.com

 

Здружение на слепи лица -Битола Населба Карпош Бр.бб +389 75/212-191

+389 47/239-900

zdruzenienaslepibt@yahoo.com

 

ВИА ВИТА Д-р Омер Сулејмани Александар Турунџев Бр.1/3 +389 47/255-390

+389 71/661-147

viavita@yahoo.com

 

Центар за европски развој и интеграција- ЦЕРИ Диоген Хаџи

Коста

Милевски

Славко Лумбарко Бр.6 +389 78/241-091 cedi.mk@gmail.com

www.cedi.mk

www.facebook.com/CEDImk

 

АСТЕРИОН 5

Битола

Дивна Г.Караџовска Кочо Палигора Бр.13 +389 78/226-577 grdanova@yahoo.co.uk

 

Центар за развој на ромската заедница

БАИРСКА СВЕТЛИНА

Ремзи Медиќ Јорго Костовски бб +389 78/449-092 medic_remzi@yahoo.com

bairskasvetlina@yahoo.com

 

 

Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола Наташа Чавдаровска Новачки пат Бр.16 +389 78/535-606  

contact@forum16.eu

forum16.bitola@gmail.com

http://www.forum16.eu

ЛУЛКА Јулијана Петровска Анести Пановски Бр.3 +389 76/687-985 lulka.bitola@gmail.com

www.lulka.org

 

МОНАСТИР Наташа

Лозановска

Паца Ванчова Бр.9 +389 78/599-605 natasalozanovska@gmail.com

 

Здружение за мекедонско-германско пријателство и соработка- Битола Д-р Валентина Илиева Партизанска Бр.20/2 +389 47 221-336 zmgps@zmgps.org.mk

www.zmgps.org.mk

 

Форум на Млади

Битола

Александар Мишевски Еддвард Кардељ Бр.11/9 +389 47/227-600

+389 70/761-805

youthforumbitola@gmail.com

www.youthforumbitola.org

www.facebook.com/groups/forumnamladibitola/

 

ВИА ИГНАЦИЈА

Регионален сојуз на пчеларски здруженија

Менде Трајковски Фуштани Бр.9 +389 47/231-145

+389 70/577-906

+389 78/221-355

via_ignacia@yahoo.com

 

LIFESTART Елизабета Јанакиевска Јорго Османо Бр.24 +389 47/253-637

+389 70/207-871

lifestartmk@yahoo.com

 

ЕКОВАСТ

европски совет за села и мали градови

Викторија Момева Алтипармаковска Елпида Караманди Бр.7 +389 75/298-717 makvast@yahoo.com

 

 Здружение на граѓани

22 НЕНТОРИ

Сибела Алимовска Мукос 174Б +389 76/653-983 sibela_la@hotmail.com

 

Центар за современи јавни уметности  ЕЛЕМЕНТИ Билјана Исијанин Борис Буџевски Бр.18 +389 78/ 257-399 biljana.elementi@gmail.com
Здружение за културен и земјоделски развој

ЕГРИ

Павле Митровски с. Егри +389 75/810-568 egri_egri@hotmail.com

 

Здружение КУД –Стиховно Војување Продукција Христијан Аџиоски Крсте Нале Бр.11 +389/75 718-959 kichosv@gmail.com

www.stihovnovojuvanje.com

 

 

Здружение за развој на екологијата, туризмот и културна соработка

ГРИН –ЛИСТ

Битола

Благојче Божиновски Нас. Кланица Бр.3/3 +389 75/348-322 grinlistbitola@gmail.com
Центар за едукација и негување на традицијата и фолклорот

ЕТНО-ИЛИНДЕН

Александар Тодоровски Даме Груев Бр. 168 +389 71/495-125

+389 75/810-568

etno_ilinden@hotmail.com
ТОГЕДЕР –Битола Никола Ивановски Анести Пановски Бр.111 +389 78/208-567 nikolabitola@gmail.com

togethermacedonia@gmail.com
nikolabitola@gmail.com

ГАУС – институт

Битола

Александра Лозановска Питу Гули Бр.27 +389 75/458-787 aleksandra.lozanovska@gaussinstitute.org

www.gaussinstitute.org

 

Асоцијација 615 Иван Литовски нас.Кланица Бр.5/17 +389 75/712-726

+389 76/645-447

615contact@gmail.com

www.615asocijacija.org

БИП-инвалидска организација Булевар 1-ви Мај Бр.268 +389 47/224-290
Базична сила на медиумите-Битола

БСМ

Маја Богоевска Караорман Бр.104в +389 70/307-731 zdruzeniebsm@gmail.com

 

Еколошко здружение САПУНЧИЦА Марјан Каранфиловски

Ренато Симоновски

с.Дихово +389 75/825-355

+389 76/690-602

ez.sapuncica@hotmail.com

 

Женска граѓанска иницијатива

КЛЕА

Даница Петличкова Климент Охридски Бр.15/14 +389 70/339-948

+389 75/886-706

wciklea@yahoo.com

dpetlickova2005@yahoo.com

 

Заедница на Срби во Македонија-местен одбор Битола Томислав Жугиѓ Широк Сокак Бр.91 +389 70/711-135

+389 75/659-305

zscm7@yahoo.com

www.zsm.org.mk

 

Здружение за едукација за храна

СЕ ЗА ХРАНА

Катерина Шамбевска

Марија Кочовска

Бистра Бр.59 +389 76/550-150

+389 75/524-304

sezahrana@gmail.com
info@sezahrana.mkwww.sezahrana.mk 

 

Здружение за заштита, промоција и едукација за храна СЛОУ ФУД – Битола Николче Николовски Св. Климент Охридски Бр. 33/35 +389 70/922-429 info@slowfood.mk

www.slowfood.mk

 

Здружение за развој и активно делување и поттикнување на граѓанскиот сектор

ЗА НАС СЕ РАБОТИ

Климент Охридски, Пелагонка 2 лам.4 +389 71/278-670

+389 78/807-062

info@zanasseraboti.org.mk

www.zanasseraboti.org.mk

 

Здружение за развој на граѓанско образование и цивилно општество ГАНИМЕД

 

Гоце Стојановски

 

Блаже Рогозинарот Бр.68

 

+389 78/280-199

 

 

ganimedbitola@gmail.com

 

Здружение за урбана култура и уметност “МACHINA”

 

Диковски Тихомир
Аневски Никола
Сашко Трајковски
Димитар Влахов

Бр. 117

 

+389 70/764-472

+389 78/269-283

+389 78/383-250

zukmachina@yahoo.com

www.facebook.com/zuk.machina

 

Здружение на Гешталт терапевти Битола

 

Цветан Димов

Бр. 78

 

+389 76/441-643 ilinkar@yahoo.com

 

Здружение за култура и општествен развој ИНКОГНИТО  15 Анета Митрејчевска

 

Климент Охридски Бр.7

 

inkognito_15@hotmail.com

 

Здружение на глуви лица нас.Карпош Бр.бб п.фах.146 +389 47/523-588 www.deafmkd.org.mk

 

ИАЕСТЕ Битола

 

Македонска Фаланга Бр.бб www.facebook.com/IAESTE-LC-Bitola-112793178743146
Институт за истражување и европски студии Орде Чопела Бр.13

 

+389 70/207-052

+389 75/425-524

www.facebook.com/IRES.Bitola

 

Кајмакчалан Еколошко Друштво с.Маково

 

+389 47/231-145

+389 75/425-524

 
Колегиум

 

Нико Фундали Бр.13/35 +389 47/235-532  
Културно општествена хуманитарна асоцијација ГРАЃАНСКА ИДНИНА Полковник Неделков Бр.1a

 

+389 78/370-140  
ЛАЈОНС КЛУБ

 

Димитар Илиевски Мурато Бр.бб www.facebook.com/LIONS-CLUB-BITOLA-Macedonia-198707345504
Лајонс Клуб КАБАДАЈА

 

http://lions.mk/klub.asp?cnd=59 www.facebook.com/Lions-Club-Kabadaja-Bitola-116745609994
Лајонс Клуб ХЕРАКЛЕА

 

https://lcherakleabitola.wordpres

www.facebook.com/lionsclubherakleabitola

 

Центар за современа политика-младински програми, општествени истражувања и едукација

ЛИБЕРТАНИА

Никола Петровски +389 77/666-775 libertaniaccp@gmail.com

www.facebook.com/LibertaniaMK

 

Македонско научно друштво

МНД-Битола

Проф.д-р  Борис Ангелков Пеце Матичевски Бр.бб +389 47/222-683 mnd-bitola@t-home.mk

 

Македонско-турско здружение Мустафа Кемал Ататурк Шенол Мемиш

 

П.фах.

Бр.180

+389 70/898-749  
Мал Битолски Монмартр – Св.КИРИЛ И МЕТОДИЈ Коста Хаџи Антоновски Марјан Божиновски  Бр.18 +389 47/235-184

+389 75/730-013

malbitmo@gmail.com

www.smallmontmartreofbitola.com

 

Организација на потрошувачите

 

Снежана Димитровска Бул.1-ви Мај Бр.204

 

+389 47/228-246

+389 75/584-188

opbitola@yahoo.com
www.opm.org.mk  
Организација на жени – Битола

 

Светлана Петковска
Наташа АнтевскаВељановска
+389 70/312-171

+389 77/891-484

orgzenibt@live.com

www.facebook.com/organizacijanazeni.bitola

 

Ромско здружение на граѓани Сонце Роберт Мустафовски Караорман 137

 

+389 75/538-611 nvo_sonce@yahoo.com

 

РОТАРИ-Клуб

Битола

www.facebook.com/Rotary-Club-Bitola-203144269762331/timeline
РОТАРАКТ КЛУБ ШИРОК СОКАК

Битола

Широк Сокак Бр.46 rotaractshiroksokak@gmail.com

www.rotaractsiroksokak.mk

https://www.facebook.com/RotaractShirokSokak

Француска алијанса Пеце Матичевски Бр. 39 +389 47/232-363

+389 78/694-304

 
Културно здружение на Турците

ЧЕЛЕБИЈА

Илинденска Бр.99-а/9 +389 70/562-510  

За внесување на нови граѓански организации, промена на податоци или бришење на истите од листата, можите да се обратите на следниот  e-mail: viki.nalevska@bitola.gov.mk