user1 user1

Author Archives: user1 user1

ОБЈАВЕНА ПРВАТА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ВО БИТОЛА

Проектот „Изградба на пречистителна станица со колекторски систем за агломерација Битола“, продолжува да се реализира со спроведување на конкретни постапки,...

ПРЕПОРАКИ ДО ГРАЃАНИТЕ

Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот...