Uncategorized

НАСКОРО ОТПОЧНУВАЊЕ НА ТЕРЕНСКИ АКТИВНОСТИ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ

Врз основа на добиено известување од Агенција за катастар на недвижности, а согласно склучениот договор за теренско прибирање на податоци...