Контакт лице за пристап до информации од јавен карактер

Контакт лице за пристап до информации од јавен карактер

Општина Битола како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го постави лицето:

Цветанка Ристевска
тел. +389 (0)47 208 339
contact@bitola.gov.mk
cvetankam84@gmail.com

Образец / барање

Образец / жалба

ЛИСТА НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП НА ИНФОРМАЦИИ

Линк до страната за информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер можете да ги пратите по пошта на следната адреса:

Општина Битола
Сектор за правно – нормативни админстративни и општи работи
Одделение за административни и општи работи
Ул. Булевар 1-ви Мај бр.61
7000 Битола

Годишни извештаи