Постапка даночна инспекција

Постапка даночна инспекција

Постапка

 

Одделението за инспекција за приходи, туризам, угостителство, образование и спорт  на Општина Битола, во согласност со Законот за даноци на имот, Законот за комунални такси и Законот за привремен престој,  ги извршува следните цели и задачи

Работни цели и задачи

Цел 1:Инспекциски надзор над данок на имот

Цел 2:Инспекциски надзор над комунални такси

Цел 3:Инспекциски надзор над такса за привремен престој

Задачи

Задача 1:Откривање на непријавен недвижен имот и инспекциски надзор

Задача 2:Инспекциски надзор на комуналните такси

Задача 3:Инспекциски надзор на такса за привремен престој

Задача 4:Инспекциски надзор на против пожарен придонес

Задача 5:Инспекциски надзор над лиценци за ноќен клуб и бар

Задача 6:Поднесување на прекршочни пријави пред надлежен суд

Заедно со барањето или пријавата треба да се достави и уплатница за административни такси од 50 денари.

Уплатница

Превземи барање

Превземи пријава

Платен налог даночна