Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е.1.6 – Изградба на канализациски колектор и градба за прочистување на отпадни води со приклучување кон веќе изграден колекторски систем во Национален парк Пелистер. 

Известување за јавен увид НП Пелистер Урбанистички проект вон опфат НП Пелистер-12.01.2023-П