Листи на неподигнати заклучоци за плаќање, решенија или недоставен доказ за извршена уплата за легализација

список за пресметки решенија 2011 список за пресметки решенија 2016 список за пресметки и решенија 2018