Листи на неподигнати заклучоци за плаќање, решенија или недоставен доказ за извршена уплата за легализација

Листи на неподигнати заклучоци за плаќање, решенија или недоставен доказ за извршена уплата за легализација

список за пресметки решенија 2011

список за пресметки решенија 2016

список за пресметки и решенија 2018