СТРАТЕШКИ ПЛАНОВИ ДО 2027

СТРАТЕШКИ ПЛАНОВИ ДО 2027

Локален еколошки акционен план за животна средина за период 2024-2030 година

Локалeн акциски план за управување со отпад

Урбанистичка ревизија на општина Битола 

Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на Општина Битола

Стратегија за локален економски развој 2023 -2027

TRAP План за квалитет на воздухот Битола

Стратегија за еднакви можности Општина Битола 2021-2026

Стратегија за управување со ризици

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ВОЛОНТЕРСТВОТО ВО ОПШТИНА БИТОЛА 2023-2026

Локална стратегија за млади на Општина Битола

Стратегија за соработка на општина Битола со граѓанскиот сектор и негов постојан развој

П Р А В И Л Н И К ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА БИТОЛА ВО ДЕЛОТ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ДОМОТ НА ЛИЦАТА 

Извештај од социјалното мапирање на LNOB групите

СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ ОПШТИНА БИТОЛА 2021-2025