Урбанистички проекти

Урбанистички проекти

– Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотоволтаични панели на земја) со намена Е 1.13 на КП 731/2 и КП 732/1, КО Трн, Општина Битола

–  Урбанистичкипроект за инфраструктура со намена Е.1.1 – сообраќајни инфраструктури зареконструкција на постојна крстосница “Дулие” и изградба на сервиснаулица 1 од ДУП за Ушици Блок 5, Битола

– Урбанистичкипроект за инфраструктура за изградба на улица Довлеџик покрај река Драгор,Општина Битола

– Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на улици од ДУП за БЛР3 дел, ДУП за БЛР 4 дел и БЛР 4 дел Блок 2, Општина Битола

–  Урбанистички проект за сообраќајна и комунална инфраструктура на улица „8-ми Септември“,Битола, Општина Битола

– Урбанистички проект за инфраструктура за сообраќајна и комунална инфраструктура на улици Новопланирана ул. 1, Новопланирана ул. 2 и Новопланирана ул. 3, од ДУП за Урбана четврт локалитет француски гробишта Блок 1, Општина Битола (урбанистички проектидеен проект)

Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на улици во АРМ чет2 дел од станбена улица „СТУ8 “- Битола

-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаичнаелектрана (за поставување на фотонапонски панели на земја) на дел од КП 541/2 и 541/3, мв. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола ( Идеен архитектонски проект, Идеен електротехнички проект и Урбанистички проект)

-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотоволтаични панели на земја) со намена Е 1.13 на КП 731/2 и КП 732/1, КО Трн, Oпштина Битола ( Известување и Урбанистички проект)

– Урбанистичкипроект за инфраструктура за изградба на улици во АРМ Чет 2: Сту6, Сту6а, Сту13и Сту14 и улица од урбанистички проект во нас. Стрчин, Битола, Општина Битола

– Урбанистичкипроект за инфраструктура за изградба на паркинг простор од ДУП за „АРМ четврт3“ – Битола, Општина Битола

– Урбанистички проект за инфраструктур: Нов 10 (20) kV кабелски вод низ КП бр. кабелски вод низ КП бр.16891/1, КП бр.16891/11, КП бр.16891/35, КП бр.16891/4, КП бр.16891/6, КП бр.16891/7, КП бр.16891/9 и КП бр.19378/1 (КО Битола 3) – Општина Битола

– Урбанистички проект за инфраструктура за изградбана Сервисна улица 3 со паркинг простор, Станбена улица 1 со паркинг простор и Пристапна улица 1од ДУП за комплекс Болници

– Урбанистички проект за инфраструктура за изградбана улица „Донка Ушлинова“ од ДУП за „Даме Груев – Урбан блок18“, Битола, Општина Битола

-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрoцентрала со моќност до 1mW со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на К.П.бр.298, К.О.Кравари-вонград, м.в.“Жежево“, Општина Битола

– Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура до с.Брусник, Општина Битола

– Урбанистички проект вон опфат на урбанистичкиплан Согласно член 58, став (6) од Законот за урбанистичко планирање (сл. в. на РСМ бр.32/20) за градба со намена А.4.3 – викенд куќи и други објекти за времено сместување на дел од КП бр. 567/2, КО Нижеполе, Општина Битола

– Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за изградба на објект со намена Г2.2 – производство на кондиторски производи на КП. 3352/1 КО Буково, Општина Битола 

–  Измена и дополнување на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со кој се врши урбанистичко и архитектонско обликување на една комплексна градба со класа на намена Б2 – згради за трговија на ГП 5.1 (КП 1637/1, 1637/6, 1637/7, 1637/8, 19292/3, 19293/2, 19293/4, 19293/5, 19293/6, 1638/3, КО Битола 4), од ДУП за населба Ушици Блок 5, Битола  (Урбанистички проектИдеен проект)

– Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП85 согласно УПВНМ за Јужна индустриска зона Жабени-Битола (Одлука бр.07-2177/33 од 28.09.2011) со намена Г2,Г3,Г4 на КП90/13 КО Породин, Општина Битола

– Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште во „Г.П.бр.1.01 на К.П.бр.14686/2, К.О.Битола 3“ од Д.У.П. „Станбена заедница бр.4 и 2-реонски центар запад“, „Блок 1“ во град Битола, Општина Битола

– Урбанистички проект за водоводна инфраструктура од граница на Општ акт за с.Брусник до постојна разделна шахта со регулатор на притисок во с.Брусник Општина Битола

– Урбанистички проект за село, за формирање и разработка на градежна парцела со намена Г2- лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, производство на технички гас CO2, на КП 732, КО Породин, од Општ акт за с.Меџитлија, Општина Битола

-Урбанистички проект со план за парцелација за градежна парцела 5.2 и градежна парцела 5.4 (дел од КП 1639/1, КП 1639/2 и КП 1639/4 КО Битола 4), согласно ДУП за ”Ушици” блок 5 Битола (Одлука бр.07-3787/20 од 29.12.2008) со намена Комерцијални и деловни намени, Општина Битола

-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди, Општина Битола

– Урбанистички проект за стопански и индустриски намени на дел од К.П.бр.725, дел од К.П.бр.726, дел од К.П.бр.727 и дел од К.П.бр.728, м.в.„Нов Синор“, К.О.Поешево, Општина Битола.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ за разработка на ГП 1 (ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА) СО ЈАЧИНА ДО 1МW во ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, НА КП 954 КО ЦРНОВЕЦ, ОПШТИНА БИТОЛАУП ЗА ОБЈАВА

УП за Г.П 5.1 Retail Park

Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр.17595/1, КП бр.19454/1, КП бр.17578/2 и КП бр.17579/1 (КО Битола 1/2) – Општина Битола

Проектна програма за KP 9.25 I 9.26 KO Логоварди