Урбанистички проекти

Урбанистички проекти

-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди, Општина Битола

– Урбанистички проект за стопански и индустриски намени на дел од К.П.бр.725, дел од К.П.бр.726, дел од К.П.бр.727 и дел од К.П.бр.728, м.в.„Нов Синор“, К.О.Поешево, Општина Битола.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ за разработка на ГП 1 (ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА) СО ЈАЧИНА ДО 1МW во ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, НА КП 954 КО ЦРНОВЕЦ, ОПШТИНА БИТОЛАУП ЗА ОБЈАВА

УП за Г.П 5.1 Retail Park

Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр.17595/1, КП бр.19454/1, КП бр.17578/2 и КП бр.17579/1 (КО Битола 1/2) – Општина Битола

Проектна програма за KP 9.25 I 9.26 KO Логоварди