Урбанистички проекти

Урбанистички проекти

-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаичнаелектрана (за поставување на фотонапонски панели на земја) на дел од КП 541/2 и 541/3, мв. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола ( Идеен архитектонски проект, Идеен електротехнички проект и Урбанистички проект)

-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотоволтаични панели на земја) со намена Е 1.13 на КП 731/2 и КП 732/1, КО Трн, Oпштина Битола ( Известување и Урбанистички проект)

– Урбанистичкипроект за инфраструктура за изградба на улици во АРМ Чет 2: Сту6, Сту6а, Сту13и Сту14 и улица од урбанистички проект во нас. Стрчин, Битола, Општина Битола

– Урбанистичкипроект за инфраструктура за изградба на паркинг простор од ДУП за „АРМ четврт3“ – Битола, Општина Битола

– Урбанистички проект за инфраструктур: Нов 10 (20) kV кабелски вод низ КП бр. кабелски вод низ КП бр.16891/1, КП бр.16891/11, КП бр.16891/35, КП бр.16891/4, КП бр.16891/6, КП бр.16891/7, КП бр.16891/9 и КП бр.19378/1 (КО Битола 3) – Општина Битола

– Урбанистички проект за инфраструктура за изградбана Сервисна улица 3 со паркинг простор, Станбена улица 1 со паркинг простор и Пристапна улица 1од ДУП за комплекс Болници

– Урбанистички проект за инфраструктура за изградбана улица „Донка Ушлинова“ од ДУП за „Даме Груев – Урбан блок18“, Битола, Општина Битола

-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрoцентрала со моќност до 1mW со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на К.П.бр.298, К.О.Кравари-вонград, м.в.“Жежево“, Општина Битола

– Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура до с.Брусник, Општина Битола

– Урбанистички проект вон опфат на урбанистичкиплан Согласно член 58, став (6) од Законот за урбанистичко планирање (сл. в. на РСМ бр.32/20) за градба со намена А.4.3 – викенд куќи и други објекти за времено сместување на дел од КП бр. 567/2, КО Нижеполе, Општина Битола

– Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за изградба на објект со намена Г2.2 – производство на кондиторски производи на КП. 3352/1 КО Буково, Општина Битола 

–  Измена и дополнување на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со кој се врши урбанистичко и архитектонско обликување на една комплексна градба со класа на намена Б2 – згради за трговија на ГП 5.1 (КП 1637/1, 1637/6, 1637/7, 1637/8, 19292/3, 19293/2, 19293/4, 19293/5, 19293/6, 1638/3, КО Битола 4), од ДУП за населба Ушици Блок 5, Битола  (Урбанистички проектИдеен проект)

– Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП85 согласно УПВНМ за Јужна индустриска зона Жабени-Битола (Одлука бр.07-2177/33 од 28.09.2011) со намена Г2,Г3,Г4 на КП90/13 КО Породин, Општина Битола

– Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште во „Г.П.бр.1.01 на К.П.бр.14686/2, К.О.Битола 3“ од Д.У.П. „Станбена заедница бр.4 и 2-реонски центар запад“, „Блок 1“ во град Битола, Општина Битола

– Урбанистички проект за водоводна инфраструктура од граница на Општ акт за с.Брусник до постојна разделна шахта со регулатор на притисок во с.Брусник Општина Битола

– Урбанистички проект за село, за формирање и разработка на градежна парцела со намена Г2- лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, производство на технички гас CO2, на КП 732, КО Породин, од Општ акт за с.Меџитлија, Општина Битола

-Урбанистички проект со план за парцелација за градежна парцела 5.2 и градежна парцела 5.4 (дел од КП 1639/1, КП 1639/2 и КП 1639/4 КО Битола 4), согласно ДУП за ”Ушици” блок 5 Битола (Одлука бр.07-3787/20 од 29.12.2008) со намена Комерцијални и деловни намени, Општина Битола

-Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди, Општина Битола

– Урбанистички проект за стопански и индустриски намени на дел од К.П.бр.725, дел од К.П.бр.726, дел од К.П.бр.727 и дел од К.П.бр.728, м.в.„Нов Синор“, К.О.Поешево, Општина Битола.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ за разработка на ГП 1 (ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА) СО ЈАЧИНА ДО 1МW во ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, НА КП 954 КО ЦРНОВЕЦ, ОПШТИНА БИТОЛАУП ЗА ОБЈАВА

УП за Г.П 5.1 Retail Park

Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр.17595/1, КП бр.19454/1, КП бр.17578/2 и КП бр.17579/1 (КО Битола 1/2) – Општина Битола

Проектна програма за KP 9.25 I 9.26 KO Логоварди