Завршна сметка 2020

Завршна сметка 2020

Завршна сметка -Буџет на О.Битола

Завршна сметка -ОКР-19 СДЦ

Завршна сметка -Проект Европа на врата

Завршна сметка- Реконструкција на постоечко игралиште во населба Баир

Завршна сметка-Грант на успешност

Завршна сметка-Зголемена туристичка понуда-офицерски дом

Завршна сметка-Интеграција на зелен транспорт

Завршна сметка-Креирање на можности за работа за сите

Завршна сметка-Наменска дотација ТППЕ

Завршна сметка-Наменска дотација

Завршна сметка-Проект Бенефит

Завршна сметка-Проект Кино Култура

Завршна сметка-Проект Смарт-Кул-Тур

Завршна сметка-Редовна Орган

Завршна сметка-Старт ап центар

Завршна сметка -Намалување на аерозагадување

Завршна сметка -Настрешници во пазарот

Завршна сметка -ОИК

Завршна сметка -Општо корисна работа

Завршна сметка -Сметка за солидарност

Завршна сметка Финансиска подршка на ЕЛС

Завршна сметка-Агенција за вработување

Завршна сметка-Агенција за патишта

Завршна сметка-Елементарни непогоди

Завршна сметка-Ентериорно уредување на Кино Манаки

Завршна сметка-Изградба на локален пат с.Маловиште

Завршна сметка-Излетничо место во с.Лопатица

Завршна сметка-Проект МТВ

Завршна сметка-Санација на дуќани

Завршна сметка-Стратегија на роми 2014-2020

Консолидирана завршна сметка на Општина Битола за 2020 година

1.Завршна сметка на Општина Битола за 2020 година

1.2.Завршна сметка на Општина Битола за 2020 год.За Министерство за Финансии

2. Годишен извештај на Општина Битола за 2020 година

2.1.Бруто биланс-Буџет 2020 година

2.2.Биланс на состојба сметка Орган на општина Битола за 2020 година

2.3.Изјава Одговорен сметководител 2020 година