Буџет на Општина Битола за 2022 година

Буџет на Општина Битола за 2022 година

1.Биланс на приходи на ниво на ставка – ребаланс 2022 година

2.Биланс на расходи синтетика – ребаланс 2022 година

3.Биланс на капитални расходи синтетика- ребаланс 2022 година

4.Биланс на тековно-оперативни расходи синтетика – ребаланс 2022 година

5.Посебен дел по програми

Образложение кон Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Битола за 2022 година

Фискална табела

член 4

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2022 година

1.Фискална табела за 2022 година

2.Биланс на приходи -2022 година

3.Биланс на расходи-2022 година

4.Биланс на капитални расходи-2022 година

5.Биланс на тековно-оперативни расходи-2022 година

6.Посебен дел по програми-2022 година

7.член 4

8.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2022 година

9.Буџетски календар за 2022 година

10.Одлука за вредноста на бодот на државните службеници за 2022 година

Образложение кон Буџетот на Општина Битола за 2022 година

Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2022 година

Измена и дополнување на Буџетскиот календар за 2022 година

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2022 година

Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2022 година

Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2022 година

Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2022 година ((14-та седница 21.06.2022 година)