Елаборат за заштита на животна средина

Елаборат за заштита на животна средина

Постапка за издавање на решение за одобрен елаборат за заштита на животна средина

3 примероци  +  електронска верзија (CD)
Рок за решавање 15 дена
Известие за надополнување, некомплетност
Рок 15 дена
Решение за одобрен елаборат, рок 15 дена од комплетно барање

Барање
Уплатница со платени административни такси 600 ден.