Буџет на Општина Битола за 2023 година

Буџет на Општина Битола за 2023 година

Буџет на Општина Битола за 2023 година

1.Биланс на приходи на ниво на ставка 2023 година

2.Биланс на расходи на ниво на ставка 2023 година

3.Биланс на капитални расходи на ниво на ставка 2023 година

4.Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на ставка 2023 година

5.Посебен дел на ниво на ставка 2023 година

6.Функционални расходи на ниво на ставка 2023 година

7.Буџетски календар за 2023 година

8.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2023 година

9.Одлука за бодот на државните службеници за 2023 година

10. Фискална табела 2023 година

Прв ребаланс на Буџетот на Општина Битола за 2023 година

1.Фискална табела – ребаланс 2023 година

2.Биланс на приходи на ниво на ставка -ребаланс 2023 година

3.Биланс на расходи на ниво на ставка-ребаланс 2023 година

4.Биланс на капитални расходи на ниво на ставка-ребаланс 2023 година

5.Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на ставка -ребаланс 2023 година

6.Буџетски расходи по функции

7.Функционални расходи по потпрограми

8.член 3

9.Посебен дел на ниво на ставка-ребаланс 2023 година

10.член 4

11.Образложение за Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Битола за 2023 година

Втор ребаланс на Буџетот на Општина Битола за 2023 година

1.Биланс на капитални расходи на ниво на ставка ребаланс 2023 година

2.Биланс на приходи на ниво на ставка- ребаланс 2023 година

3.Биланс на расходи на ниво на ставка ребаланс 2023

4.Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на ставка- ребаланс 2023 година

5.Посебен дел на ниво на ставка- ребаланс 2023 година

6.член 3

7.член 4

8.Фискална табела

Одлуки за пренамена и проширување на Буџетот на Општина Битола за 2023 година

1.Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2023 година

2.Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2023 година (26 та седница 20.04.2023)