квартален 2024

квартален 2024

ПРВ КВАРТАЛ

1.1.Споредба на планирано и остварено за прв квартал 2024 (синтетика) Буџетска сметка

1.2.Споредба на планирано и остварено за прв квартал 2024 (аналитика) Буџетска сметка

1.3.Споредба планирано-реализирано сметка Наменски дотации прв квартал 2024 година (синтетика)

1.4.Споредба планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности прв квартал 2024 година (синтетика)

1.5.Споредба планирано-реализирано сметка Донации прв квартал 2024 година (синтетика)

1.К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2024 година (синтетика)

2.К2- Квартален извештај за доспеани ненадмирени обврски прв квартал 2024 година

3.K3-Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2024 година