Програми, планови и извештаи за работа

Програми, планови и извештаи за работа

Измени и дополнување на Програмата за економски развој на Општина Битола за 2024 година

Измена и дополнување на Програма за субвенционирање на јавните комунални претпријатија за 2024 година

Измени и дополнување на Програмата за јавни дејности (образование) 2024

Измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општината Битола за 2024 година

Измени на Програма за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2024 до 2026 година

Измена и дополнување на Програма за активности во областа на спортот и младите во Општина Битола за 2024

Измени и дополнувања на Програмата за култура за 2024

Измени и дополнување на Програма за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2024 до 2026 година

Предлог Програма за уредување на градежнотот земјиште на подрачјето на Општината Битола за 2024 година

Предлог Програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2024 година

Програма за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија на Општина Битола за 2024

 Програма за туризам  2024 година

Програма за образование  2024 година

Програма за социјална заштита 2024 година

Програма за активности во областа на спортот и младите во Општина Битола за 2024 година

Програма за култура 2024 година

Програма за животна средина за 2024 година

Програма за Економски Развој 2024 година – Прилог 1

Програма за Економски Развој 2024 година – Прилог  2

Програма за Економски Развој на Општина Битола за 2024 година

Годишна Програма за хуман третман и благосостојба на бездомните животни на подрачјето на Општина Битола за 2024 год

Оперативен план и Предлог Програма за спроведување на системска дератизација на каналски систем,јавна депонија Мегленци,дивите депонии и ѓубришта на територијата на Општина Битола

Оперативен план и Програма за контрола и уништување на комарците на територијата на Општина Битола 2024 год.

Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување на подрачјето на Општина Битола за град Битола за 2024 год

Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување на подрачјето на Општина Битола,руралните средини реони Бистрица,Цапари и Кукуречани за 2024 год

Програма за активностите во областа на спортот и младите во Општина Битола за 2024 год.

Програма за еднакви можности во Општина Битола за 2024 год.

Програма за економски развој на Општина Битола за 2024 год.

Програма за животна средина во Општина Битола за 2024 год.

Програма за измена и дополнување на Програма за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за период од пет години во Општина Битола (2023-2028)

Програма за култура во Општина Битола за 2024 год.

Програма за образование во Општина Битола за 2024 год.

Програма за одржување на комунални објекти и инсталации,локална патна мрежа и улици во Општина Битола за 2024 год.

Програма за работа областа на располагање со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Битола

Програма за социјална заштита во Општина Битола за 2024 год.

Програма за субвенционирање на јавните комунални претријатија за 2024 год.

Програма за туризам на Општина Битола за 2024 год.

Програма за финансирање на изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола за 2024 год.

Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територијата на Општина Битола за 2024 год.

Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територијата на Општина Битола за 2024 год.

Програма за работа 2024 година инспекторат

Архива на планови и програми до 2023

Архива на планови и програми до 2022

Извештаи за работа