Архива на планови и програми до 2023

Архива на планови и програми до 2023

Измени и дополнување програма за култура 2023
Програма за работата на територијалната противпожарна единица при Општината во Битола 2023
Програма за еднакви можности 2023
Програма за економски развој 2023
Програма за култура 2023
Програма за млади и спорт 2023
Програма за образование 2023
Програма за социјална заштита 2023
Програма за туризам 2023
Годишен план за работа на Сектор – општински инспекторат за 2023 година
Програма за работа на Советот на општина Битола за 2023 година
Оперативен план и Програма за контрола и уништување на комарците на територијата на општина Битола во 2023 година
Оперативен план и Програма за спроведување на превентивна системска дератизација на канализациониот систем, јавна депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на општина Битола во 2023 година
Програма за животна средина на општина Битола за 2023 година
Преглед на потребните финансиски средства согласно Програмата за животна средина за 2023 година
Програма за управување со отпад (2023 – 2025)
Програма за уредување на градежно земјиште за 2023 година
Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2023 година
Програма за функционирање на зимската служба 2022/2023
Програма за одржување на комунални објекти и инсталации, локална патна мрежа и улици во Општина Битола за 2023 година
Програма за измени на Програмата за Развојни планови на Општина Битола за периодот од 2023 до 2025 година
Програма за измена и дополнување на Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2023 година