Буџет на Општина Битола за 2024

Буџет на Општина Битола за 2024

Буџет на Општина Битола за 2024 година

Фискална табела 2024 година

Биланс на приходи на ниво на ставка 2024 година

Биланс на расходи на ниво на ставка 2024 година

Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на ставка 2024 година

Биланс на капитални расходи на ниво на ставка 2024 година

член 3

Посебен дел по програми на ниво на ставка 2024 година

член 4

Образложение за Буџет 2024 година

Одлука за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2024 година

Одлука за вредноста на бодот на државните службеници 2024 година

Буџетски календар за 2024 година

Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина битола за 2024 година

Одлуки за пренамена и проширување на Буџетот на Општина Битола за 2024 година

Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина битола за 2024 година

Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2024 година