квартален 2023

квартален 2023

ПРВ КВАРТАЛ

1.1.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет (синтетика) прв квартал 2023 година

1.2.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет (аналитика) прв квартал 2023 година

1.3.Споредба планирано-реализирано сметка Наменски дотации прв квартал 2023 година (синтетика)

1.4.Споредба планирано- реализирано сметка Самофинансирачки активности прв квартал 2023 година (синтетика)

1.5.Споредба планирано-реализирано сметка Донации прв квартал 2023 година синтетика

1.К1-Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола за прв квартал 2023 година

2.K2 -Квартален извештај за доспеани ненадмирени обврски за прв квартал 2023 година

3. K3-Kвартален извештај за задолжување на општините и ЈП за прв квартал 2023 година

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал од 2023 година

ВТОР КВАРТАЛ

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал 2023 година

1.1.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет втор квартал 2023 година ( синтетика)

1.2. Споредба планирано-реализирано сметка Буџет за втор квартал од 2023 година (аналитика)

1.3.Споредба планирано-реализирано сметка Наменски дотации за втор квартал 2023 година (синтетика)

1.4.Споредба планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности втор квартал 2023 година (Синтетика)

1.5.Споредба планирано-реализирано сметка Донации за втор квартал 2023 година (синтетика)

2.K2- образец за втор квартал 2023 година

3.К3-образец за втор квартал 2023 година

Образложение за извршување на Буџетот на општина Битола за втор квартал од 2023 година