ПЛАНСКИ/ПРОЕКТНИ ПРОГРАМИ

ПЛАНСКИ/ПРОЕКТНИ ПРОГРАМИ

– Решение за одобрување на планска програма за ГУП Блок И0204_И0205_И0504_И0505

– Планска програма за ГУП Блок И0204_И0205_И0504_И0505

– Проектна програма за Урбанистички проект вон ппфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е 1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (со капацитет до 1 MW) на КП бр. 262, КО Црновец, Општина Битола

– Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е.1.6 – Изградба на канализациски колектор и градба за прочистување на отпадни води со
приклучување кон веќе изграден колекторски систем во Национален парк Пелистер

– Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена Е1.13 – фотоволтаични електрани на КП 298, м.в. „Жежово“, К.О. Кравари-вон град – Општина Битола

-Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена Б5.1-хотелски комплекси, за КП 98, КО Брусник – Општина Битола

-Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – фотоволтаични електрани на КП 778, КО Логоварди, Општина Битола

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 541/2 и 541/3, м.в. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола

  1. ПП Е1.13- фотоволтаична електрана, КП 541-2 и 541-3 КО Драгожани – графика
  2. ПП Е1.13- фотоволтаична електрана, КП 541-2 и 541-3 КО Драгожани – текст

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат согласно член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за градба со намена А.4.3 – викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 567/2, КО Нижеполе – Општина Битола

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура до с.Брусник Општина Битола

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотоволтаични панели на земја) со намена Е 1.13 на КП 731/2 и КП 732/1, КО Трн, Општина Битола

ПЛАНСКА ПРОГРАМА Брзо кај Чешма Лисолај