ПЛАНСКИ/ПРОЕКТНИ ПРОГРАМИ

ПЛАНСКИ/ПРОЕКТНИ ПРОГРАМИ

-Планска програма за изработка на Детален урбанистички план за Четврт Запад 8, Блок З.08.01, Општина Битола

– Планска програма заизработка на Генерален урбанистички план на град Битола

– Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 0,4 kV кабелски вод низ КПбр.2690/1, КП бр. 5384/1, КП бр. 5392, КП бр. 5391, КП бр. 2544/1 (КОКукуречани) – Општина Битола и поставување на нов кабелски разводен ормар инови МО 5А

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Б5.1 – Хотелски комплекси, на КП515/1 и КП515/2, КО Магарево, Општина Битола

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нови 0,4 kV кабелски изводи, нови 10(20) kV кабелски изводи низ (КО Цапари -вон град) – Општина Битола и нова БСТС 10(20)/0,4 kV; 50 kVA

– Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 фотоволтаични електрани со мокност до 2MW на КП 287, Битола 5, Општина Битола

-Урбанистички проект вон плански опфат за уредување на земјиште со намена Е1.13 – фотоволтаични електрани на КП 751/1 и 751/2, КО Раштани, Општина Битола

-Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 111, КО Горно Оризари – Општина Битола, со тех.број. 051-08/2022 од 05/2023 год. 

-Проектна програма за  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена А4.3 – семејни куќи за времен престој – викенд куќи на КП2100, КО Крклино, со тех.број. 051-30/2022 од 04/2023 год.

Проектна програма за  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за изградба со намена Е1.8 – Нов 0,4 kV надземен вод низ КП бр.636 (КО Канино) – Општина Битола, со тех.број. 0302-124/22 од 30.12.2022 год.

– Проектна програма за  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за изградба со намена Е1.8 – Нови 0,4kV кабелски изводи, нов 10(20) kV кабелски вод и изградба на нова КБТС,,Крклино 2’’ 10(20)/0,4 kV; 800 kVA, со почетна точка на КП бр. 2169/2 и крајнаточка 1939, КО Крклино, со тех.број. 0302-24/23 од 27.03.2023год.

-Проектна програма за  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за изградба со намена Е1.8 – за поставување на нов 0,4 kV кабелски вод и поставување на нови кабелски разводнии мерно- разводен ормар на пат за с.Цапари во КО Цапари-вон град и во КО Ротино, со тех.број. 0302-31/23 од06.04.2023 год.

-Планска програма за ДУП Четврт Ј.02.05

-Планска Програма Таирови Лозја

– Планска програма за ГУП Блок И0204_И0205_И0504_И0505

– Проектна програма за Урбанистички проект вон ппфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е 1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (со капацитет до 1 MW) на КП бр. 262, КО Црновец, Општина Битола

– Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е.1.6 – Изградба на канализациски колектор и градба за прочистување на отпадни води со
приклучување кон веќе изграден колекторски систем во Национален парк Пелистер

– Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена Е1.13 – фотоволтаични електрани на КП 298, м.в. „Жежово“, К.О. Кравари-вон град – Општина Битола

-Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена Б5.1-хотелски комплекси, за КП 98, КО Брусник – Општина Битола

-Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – фотоволтаични електрани на КП 778, КО Логоварди, Општина Битола

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 541/2 и 541/3, м.в. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола

  1. ПП Е1.13- фотоволтаична електрана, КП 541-2 и 541-3 КО Драгожани – графика
  2. ПП Е1.13- фотоволтаична електрана, КП 541-2 и 541-3 КО Драгожани – текст

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат согласно член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за градба со намена А.4.3 – викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 567/2, КО Нижеполе – Општина Битола

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура до с.Брусник Општина Битола

– Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотоволтаични панели на земја) со намена Е 1.13 на КП 731/2 и КП 732/1, КО Трн, Општина Битола

ПЛАНСКА ПРОГРАМА Брзо кај Чешма Лисолај