Пристап до информации од јавен карактер

Пристап до информации од јавен карактер

Општина Битола како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го постави лицето:

Евгенија Чукалева
тел. +389 (0)47 208 312
evgenija.cukaleva.ob@gmail.com

Емилија Илиевска
emilija.ilievska.ob@gmail.com
+389 (0)47 208 313

Образец / барање

Образец / жалба

ЛИСТА НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП НА ИНФОРМАЦИИ

Начин на поднесување барање за пристап до информации од јавен карактер

Линк до страната за информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер можете да ги пратите по пошта на следната адреса:

Општина Битола
Сектор за правно – нормативни админстративни и општи работи
Одделение за административни и општи работи
Ул. Булевар 1-ви Мај бр.61
7000 Битола

Годишни извештаи