Основно

Основно

Назад

Основно Училиште

Директор

Година на основање

Површина

2)

Адреса

Телефон

Наставен јазик

e-mail

Гоце Делчев Билјана Рахманова Тасева

1945

4.000

Виенска

Бр. 13

076/ 370-924

076/426-246

047/203-410

Македонски

Албански и

Турски

gocedelcevbt@gmail.com

Стив Наумов Маре Жежова Трајковски

1945

7.700

Стив Наумов Бр. 93

078/401-329

047/223 364

Македонски

stivnaumov@gmail.com
СВ„Кирил и Методиј“ Кристина Полизовска

1963

2.800

Бул. 1-ви Мај бб

047/237 222

Македонски

sv.kim.bitola@gmail.com
Д-р Трифун Пановски Вера Стојановска

1963

4.200

Охридска

Бр.50

076/370-926

047/231 240

Македонски

trifunpanovski@yahoo.com
Даме Груев Марина Атанасовска

1963

9.800

Ѓорче Петров Бр.7

075/444-144

047/202 900

Македонски

oudamegruev@yahoo.com
Коле Канински Лидија Павловска

1964

14.000

Бранко Радичевиќ бб

076/370-927

047/239 490

Македонски

kolekaninski_bt@t-home.mk
К.П.Мисирков Јованка Трајчевска

1964

1.035+9.200

с. Бистрица

076/370-932

Македонски

ou.krstemisirkov@yahoo.com
Ѓорги Сугарев

(во состав на училиштето работат и специјални паралелки за деца со лесна ментална попреченост

Наташа Ставревска

1973

7.500

Димитар Влахов

Бр.32

075/659-137

047/222 661

Македонски

gorgi_sugarev@yahoo.com
Елпида Караманди Емилија Николовска-Спирковска

1980

12.600

Васко Карангелевски бб

076/370-931

047/258 774

Македонски

Албански

ouekbt@gmail.com
Тодор Ангелевски Стевче Петровски

1986

10.000

Илинденска

Бр.82

047/553-084

076/370-929

Македонски

todorangelevski@hotmail.com
Александар Турунџев Никола Јовевски

1986

1.528+10.290

с. Кукуречани

076/370-933

047/286 027

Македонски

aturundzev@yahoo.com
СВ„Климент Охридски“ Андријана Мигуловска

1990

16.500

Димче Лахчански бб

076/370-935

071/233-828

047/255 737

Македонски

ouklimentbt@yahoo.com

Назад