Средно

Средно

 

Средно Училиште Директор Година на основање Површина
2)
Адреса Телефон Наставен јазик e- mail
Кузман Шапкарев Благојче Кривевски 1908 3.500 Прилепска бб 047/238-401 Македонски ksapkarev@mt.net.mk
Јане Сандански Александар Цветковски 1923 1.403 Булевар 1-ви Мај
Бр.59
047/238-133 Македонски es_js_bt@mail.net.mk
Јосип Броз Тито Лидија Споа 1945 3.300 Булевар 1-ви Мај
Бр.51
047/238-016 Македонски josipbroztito@mt.net.mk
Д-р Јован Калаузи Наташа Илиева 1956 2.245 Македонска Фаланга Бр.31 047/237-850 Македонски drjkalauzibt@t-home.mk
Ѓорги Наумов Жанета Сервини 1957/58 6.375 Партизанска бб 047/258-707 Македонски draganst59@yahoo.com
Државно музичко училиште Соколе Штрковски 1963 2.177 Булевар 1ви Мај
Бр.110
047/224-766 Македонски muzickouciliste@yahoo.com
Таки Даскало Ристо Грујовски 1984/1985 5.682 Борис Кидрич Бр.37 047/235-788 Македонски takidaskalo@gmail.com