Возови

Возови

Железничка станица – Битола
ул. Никола Тесла бб
тел. 047/237-110
факс 047/237-110 локал 344

Првата железничко – патна врска на Битола е изградена во 1894 год.  со правец Битола – Солун. Подоцна за воените транспорти на Солунскиот фронт во 1916 година е изградена теснолинејка која ги поврзувала Битола со Градско, како и теснолинејка од Бакарно Гумно – Боротино – Бучин – Кутретино – Свињишта – Лера. Во 1919 година пуштена е пругата со тесен колосек на релација Градско – Прилеп – Битола. Дури во 1931 год. Битола со пруга од нормален колосек се поврзува со Прилеп и понатаму со магистралата Скопје – Солун и Скопје – Белград.

Денес патничкиот сообраќај Битола – Скопје и обратно се одвива со следниот дневен ред:

НАПОМЕНА: возниот ред важи до 15.12.2015 год.

 

СКОПЈЕ-БИТОЛА

СТАНИЦА 641 643 541* 645
Ј

а

Ј

а

ЈЏ

а м

Ј

а

1 2 3 4 5
СКОПЈЕ 6.42 14.30 17.10 20.12
ЛИСИЧЕ 6.48 14.36 20.18
ДРАЧЕВО 6.53 14.42 20.24
ЈАНЕ САНДАНСКИ 6.58 14.47 20.29
ОРЕШАНИ 7.00 14.49 20.31
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО 7.03 14.52 20.34
ЗЕЛЕНИКОВО 7.10 14.55 20.37
СМЕСНИЦА 7.14 14.59 20.41
КАДИНА РЕКА
ПЧИЊА
РАЈКО ЖИНЗИФОВ 7.31 15.10 20.52
ВЕЛЕС 7.41 15.20 17.50 21.02
7.48 15.24 17.52 21.13
ТОПОЛКА 7.57 15.33 21.22
ЧАШКА 8.07 15.43 18.08 21.32
СТАРИ ГРАД 8.17 15.53 21.42
МАРТОЛЦИ 8.23 15.59 21.48
ВАСИЛ АНТЕВСКИ 8.30 16.06 21.55
ТЕОВО 8.34 16.10 21.59
СОГЛЕ 8.37 16.13 22.03
БОГОМИЛА 8.45 16.21 18.35 22.11
ОРЕШЕ 8.53 16.29
ГОСТИРАЖНИ 9.04 16.40 18.55 22.30
СЛЕПЧЕ 9.11 16.47 22.37
БРАИЛОВО 9.18 16.54 22.43
СЕНОКОС 9.23 16.59 22.48
ПРИЛЕП 9.34 17.10 19.17 22.58
ГАЛИЧАНИ 9.41 17.17 23.05
БАКАРНО ГУМНО 9.48 17.24 23.12
ТРОЈКРСТИ 9.51 17.27
НОВОСЕЛАНИ 9.54 17.30
ЛОЗНАНИ 9.57 17.33 23.21
ВАШАРЕЈЦА 10.01 17.37
БИТОЛА 10.16 17.52 19.51 23.40

* Важи Тарифа за брз воз и задолжителна резервација на седишта.

 

БИТОЛА-СКОПЈЕ

СТАНИЦА 640 540* 642 644
Ј

а

ЈЏ

а м

Ј

а

Ј

а

1 2 3 4 5
БИТОЛА 3.10 5.18 12.50 18.25
ВАШАРЕЈЦА 13.05 18.40
ЛОЗНАНИ 3.29 13.09 18.44
НОВОСЕЛАНИ 3.32 13.12 18.47
ТРОЈКРСТИ 13.15 18.50
БАКАРНО ГУМНО 13.18 18.53
ГАЛИЧАНИ 13.25 19.00
ПРИЛЕП 3.50 5.53 13.34 19.22
СЕНОКОС 3.59 13.43 19.31
БРАИЛОВО 4.04 13.48 19.36
СЛЕПЧЕ 4.09 13.53 19.42
ГОСТИРАЖНИ 4.18 6.14 14.02 19.50
ОРЕШЕ 4.28 14.12
БОГОМИЛА 4.37 6.34 14.21 20.10
СОГЛЕ 4.44 14.28 20.17
ТЕОВО 4.47 14.31 20.21
ВАСИЛ АНТЕВСКИ 4.53 14.35 20.25
МАРТОЛЦИ 5.00 14.42 20.32
СТАРИ ГРАД 5.07 14.49 20.39
ЧАШКА 5.17 7.01 14.59 20.49
ТОПОЛКА 5.28 15.08 20.58
ВЕЛЕС 5.38 7.17 15.18 21.07
5.40 7.21 15.22 21.17
РАЈКО ЖИНЗИФОВ 5.51 15.32 21.27
ПЧИЊА
КАДИНА РЕКА
СМЕСНИЦА 6.05 15.45
ЗЕЛЕНИКОВО 6.10 15.50 21.41
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО 6.12 15.52 21.43
ОРЕШАНИ 6.15 15.55 21.46
ЈАНЕ САНДАНСКИ 6.18 15.57 21.48
ДРАЧЕВО 6.24 16.03 21.54
ЛИСИЧЕ 6.30 16.09 22.00
СКОПЈЕ 6.35 8.02 16.14 22.05

* Важи Тарифа за брз воз и задолжителна резервација на седишта