Оглас за постапка за јавна набавка

Оглас за постапка за јавна набавка

24-117-2016-Избор-на-изведувач-за-изведување-на-проект-за-реконструкција-на-линиски

24-118-2016-Избор-на-изведувач-за-изведување-на-проект-за-употреба-и-одржување-на-коловоз

24-125-2016-Отклонување-на-штети-од-протести-на-следниве-објекти

24-126-2016-Изработка-на-ревизија-на-Проект-за-реконструкција-на-детска-градинка

24-141-2016-Изработка-на-Проект-реконструкција-со-адаптација-за-спортска-сала

24-142-2016-Набавка-на-транспортни-услуги-–-превоз-со-такси-компанија-низ-Р.М

24-90-2016-Поправка-и-одржување-на-патнички-и-товарни-моторни-возила-на-Општина-Битола-и-ТППЕ

24-111-2016-Реконструкција-на-коловози

24-116-2016-Улично-осветлување-на-кружен-тек-Прилепска-–-Батаљон-Стив-Наумов

24-120-2016-Адаптација-со-реконструкција-на-спортска-сала-Младост-Битола

24-132-2016-„Рушење-на-бесправно-изградени-објекти“

24-140-2016-„Надзор-при-изведување-и-одржување-на-автопати-улици-и-патишта

24-50-2016 Набавка на лесно масло за горење за потребите на Општина Битола, основните училишт-1

24-75-2016 „Набавка на услуги од фиксна телефонија“

24-78-2016 „Печатарски услуги“

24-79-2016 „Набавка на транспортни услуги – изнајмување на возила за превоз на патници

24-91-2016 Рушење на бесправно изградеи објекти

24-95-2016 Изградба на АЖУРИРАНА геодетска подлога за ГУП на град Битола согласно член 70 о-1

24-96-2016 Изработка на ревизија на проекти за инфрасруктура

24-98-2016 „Проценки на надоместок при постапки за недвижен имот – Деловни простории

24-99-2016 Набавка на Буково огревно дрво за потребите на Општина Битола, дел од општинските

24-104-2016 „Набавка на тонери“

24-106-2016 „Набавка на пијалоци и засладувачи“

24-108-2016 „Изработка на Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД

24-67-2016 – Реконструкција на коловоз на ул.„Љубојно“

24-69-2016 – Изработка на Ревизија на проект за просторна акустика за салата на „Кино Манаки со P=308 m2

24-70-2016 – „Изработка на проект за просторна акустика за салата на „Кино Манаки со P=308 m2“

24-85-2016 – „Регистрација на моторните возила на Општината и возилата на ТППЕ“

24-07-2016

24-15-2016

24-18-2016

24-27-2016

24-28-2016

24-32-2016

24-35-2016

24-23-2016

24-34-2016

24-37-2016

24-38-2016

24-43-2016

24-20-2016

24-17-2016

24-45-2016

24-40-2016

24-51-2016

24-19-2016

24-16-2016

24-25-2016

24-48-2016

24-52-2016

24-58-2016

24-64-2016

24-61-2016

24-59-2016

24-68-2016

24-46-2016