Активни постапки СЕА

Активни постапки СЕА

Одлука и формулар ДУП Блок А2

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт запад 3 Блок З.03.02

Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад 3, Блок З.03.02

__________________________________________________________________________________

Одлука и формулар ДУП Блок А1

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад 3 Блок 3.03.03

Формулар за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за четврт Запад 3 Блок З.03.03

___________________________________________________________________________________

Мислење од МЖСПП по Нацрт извештај за СЕА за ЛУПД со намена А4 на КП Бр. 382 КО Трново

Одлука и формулар за неспроведување на СЕА за ДУП за Довлеџик Блок 3 (Четврт Запад 2 Блок 3.02.04) – Општина Битола

СЕА Нацрт извештај за ЛУПД Трново KП382-O BT-K-пот

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) CHECKLIST

Одлука и формулар за неспроведување на СЕА за ГП со намена Е2 -паркинг за товарни возила на КП Бр. 33-1 КО Горно Оризари

Одлука и формулар за неспроведување на СЕА за ГП со намена В2 -прифатилиште за кучиња на дел од КП Бр. 25-1 КО Битола 5

Одлука за СЕА за ДУП Квасара, шекерана и пивара

Одлука за СЕА за ДУП за Работна зона Хераклеа

Одлука за СЕА за Градска работна зона јужно од патот Битола село Новаци

Одлука за СЕА за фотонапонска во Црновец

Одлука за СЕА за Индустриска зона Монопол

Одлука за спроведување Формулар и Допис од Министерство за ЛУПД Породин КП 96

Одлука за спроведување Формулар и Допис од Министерство за ЛУПД Довлеџик КП 792

Одлука за спроведување Формулар и Допис од Министерство за ЛУПД Дихово КП 442

Одлука за спроведување Формулар и Допис од Министерство за ЛУПД А1 Битола

Одлука за неспроведување Формулар и Допис од Министерство за ДУП Стар Прогрес

Одлука за неспроведување Формулар и Допис од Министерство за ДУП нови градски гробишта

Одлука за неспроведување Формулар и Допис од Министерство за ДУП за Даме Груев 18_1

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР (2016-2030)

Нацрт план на Национален парк Пелистер

Оглас јавана расправа по студија за оцена на влијаниет врз животна средина за проект Изградба ба пречистителна станица за отпадни води во градот Битола

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Пелагониски регион

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Мастер план за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Покана за јавна расправа за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Студија за оценка на влијание врз животната средина од проект: Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад со цел искористување на корисните фракции во КО Породин ИЗ Жабени

Одлука за спроведување Формулар и Допис од Министерство за УП село Нижеполе

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за УП за село Нижеполе

Нацрт извештај за СЕА за ЛУПД за КП 442_1, КО Дихово

Одлука, формулар за спроведување на СЕА

Нацрт СОЖС УПС Дихово

Одлука за спроведување на СЕА, Формулар и Допис од Министерство за УП село Дихово