Активни постапки СЕА

Активни постапки СЕА

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт запад 3 Блок З.03.02

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад Блок 3.03.03

Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад 3, Блок З.03.02

Формулар за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за четврт Запад Блок З.03.03

Позитивно мислење за СЕА за КП 345 КО Дихово 

Нацрт извештај за СЕА за КП 345 КО Дихово

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт запад 3 Блок З.03.02

Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад 3, Блок З.03.02

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад 3 Блок 3.03.03

Формулар за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за четврт Запад 3 Блок З.03.03

Мислење од МЖСПП по Нацрт извештај за СЕА за ЛУПД со намена А4 на КП Бр. 382 КО Трново

Одлука и формулар за неспроведување на СЕА за ДУП за Довлеџик Блок 3 (Четврт Запад 2 Блок 3.02.04) – Општина Битола

СЕА Нацрт извештај за ЛУПД Трново KП382-O BT-K-пот

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) CHECKLIST

Одлука и формулар за неспроведување на СЕА за ГП со намена Е2 -паркинг за товарни возила на КП Бр. 33-1 КО Горно Оризари

Одлука и формулар за неспроведување на СЕА за ГП со намена В2 -прифатилиште за кучиња на дел од КП Бр. 25-1 КО Битола 5

Одлука за СЕА за ДУП за Работна зона Хераклеа

Одлука за СЕА за Градска работна зона јужно од патот Битола село Новаци

Одлука за СЕА за фотонапонска во Црновец

Одлука за СЕА за Индустриска зона Монопол

Одлука за спроведување Формулар и Допис од Министерство за ЛУПД Довлеџик КП 792

Одлука за спроведување Формулар и Допис од Министерство за ЛУПД А1 Битола

Одлука за неспроведување Формулар и Допис од Министерство за ДУП Стар Прогрес

Одлука за неспроведување Формулар и Допис од Министерство за ДУП нови градски гробишта

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР (2016-2030)

Нацрт план на Национален парк Пелистер

Оглас јавана расправа по студија за оцена на влијаниет врз животна средина за проект Изградба ба пречистителна станица за отпадни води во градот Битола

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Пелагониски регион

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Мастер план за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Покана за јавна расправа за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Студија за оценка на влијание врз животната средина од проект: Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад со цел искористување на корисните фракции во КО Породин ИЗ Жабени