Активни постапки СЕА

Активни постапки СЕА

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотоволтаични панели на земја) со намена Е 1.13 на КП 731/2 и КП 732/1, КО Трн, Oпштина Битола (Одлука за неспроведување на СЕА, Формулар, МЖСПП – прифаќање на одлука за неспроведување)

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 541/2 и 541/3, мв. плоча, КО Драгожани, Општина Битола (Одлука за неспроведување на СЕА, Формулар, МЖСПП – прифаќање на одлука за неспроведување)

Одлука за неспроведување на СЕА во врска со постапката за носење на УП вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрoцентрала со моќност до 1MW со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на К.П. бр.298, К.О. Кравари-вонград, м.в.“Жежево“, Општина Битола  (Одлука за неспроведување на СЕА 08-437-23 , Формулар за СЕА КП298 КО Кравари внг , Известување)

Известување за консултации со јавноста 06.12.2022

Нацрт извештај за Стратегиска оцена на ЖС за УП за А4.3 на КО 567-2 КО Нижеполе

Мислење по нацрт извештај за сеа УП за А4.3 на КП 567-2 КО Нижеполе

Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на ЖС за ЛУПД за А1 на КП 568 КО Нижеполе

Мислење по Нацрт Извештај за СЕА за ЛУПД за А1 на КП 568 КО Нижеполе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина и формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена А.4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр. 567/2, КО Ниже Поле, Општина Битола

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина и формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура до с.Брусник, Општина Битола

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена во врска со постапката за носење на УП вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.6- изградба на колектор и градба за прочистување на отпадни води со приклучување кон веќе изграден колекторски систем во Национален Парк Пелистер

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за донесување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е 1.13 фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26 КО Логоварди

Одлука за неспроведување на СЕА за УПВНМ Лисолај

Одлука за спроведување на СЕА за ЛУПД за формирање на градежни парцели за изградба на објекти со намена А1 на КП Бр. 568 КО Нижеполе

Формулар за неспроведување на СЕА за ЛУПД Лисолај

Формулар за спроведување на СЕА за ЛУПД за формирање на градежни парцели за изградба на објекти со намена А1 на КП бр. 568 Нижеполе

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт запад 3 Блок З.03.02

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад Блок 3.03.03

Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад 3, Блок З.03.02

Формулар за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за четврт Запад Блок З.03.03

Позитивно мислење за СЕА за КП 345 КО Дихово 

Нацрт извештај за СЕА за КП 345 КО Дихово

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт запад 3 Блок З.03.02

Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад 3, Блок З.03.02

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за Четврт Запад 3 Блок 3.03.03

Формулар за неспроведување на Стратегиска оцена за ДУП за четврт Запад 3 Блок З.03.03

Мислење од МЖСПП по Нацрт извештај за СЕА за ЛУПД со намена А4 на КП Бр. 382 КО Трново

Одлука и формулар за неспроведување на СЕА за ДУП за Довлеџик Блок 3 (Четврт Запад 2 Блок 3.02.04) – Општина Битола

СЕА Нацрт извештај за ЛУПД Трново KП382-O BT-K-пот

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) CHECKLIST

Одлука и формулар за неспроведување на СЕА за ГП со намена Е2 -паркинг за товарни возила на КП Бр. 33-1 КО Горно Оризари

Одлука и формулар за неспроведување на СЕА за ГП со намена В2 -прифатилиште за кучиња на дел од КП Бр. 25-1 КО Битола 5

Одлука за СЕА за ДУП за Работна зона Хераклеа

Одлука за СЕА за Градска работна зона јужно од патот Битола село Новаци

Одлука за СЕА за фотонапонска во Црновец

Одлука за СЕА за Индустриска зона Монопол

Одлука за спроведување Формулар и Допис од Министерство за ЛУПД Довлеџик КП 792

Одлука за спроведување Формулар и Допис од Министерство за ЛУПД А1 Битола

Одлука за неспроведување Формулар и Допис од Министерство за ДУП Стар Прогрес

Одлука за неспроведување Формулар и Допис од Министерство за ДУП нови градски гробишта

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР (2016-2030)

Нацрт план на Национален парк Пелистер

Оглас јавана расправа по студија за оцена на влијаниет врз животна средина за проект Изградба ба пречистителна станица за отпадни води во градот Битола

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Пелагониски регион

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Мастер план за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Покана за јавна расправа за Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за Агломерација Битола

Студија за оценка на влијание врз животната средина од проект: Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад со цел искористување на корисните фракции во КО Породин ИЗ Жабени