Банки

Банки

Банки во Општина Битола

БАНКА ЛОКАЦИЈА КОНТАКТ
 

 

 

Стопанска Банка а.д. Битола

 

 

Дирекција ул.Добривое Радосављевиќ бр.21

ул.Широк Сокак(Маршал Тито)бр.16
ул.Партизанска бб
Општина Битола
 

 

Телефон (047) 207 500, 207 544, 207 566, 207 567, 207 568, (047) 202 320, (047) 203 015
Факс: (047) 207 513, 207 515, 207-541

е-пошта: www.stbbt@stbbt.com.mk

www.stbbt.com.mk

 

 

 

Стопанска Банка а.д. Скопје

 

 

ул.Широк Сокак бр.62 (Маршал Тито)

 

Телефон (047) 222 247    (047) 226 815

Факс (047)  203 336

е-пошта: sbank@stb.com.mk

Веб страна: www.stb.com.mk

 

 

 

Уни Банка

 

 

ул.Димитар Илиевски Мурато 3 (Борис Кидрич)

 

Телефон- (047) 226 588

Факс- (047) 234 440

е-пошта: bitola@unibank.com.mk

Веб страна: www.unibank.com.mk

 

 

Алфа Банка

 

 

ул.Игнат Атанасовски б.б

 

Телефон: (047) 258 228

Факс: 047 258 338

е-пошта: contact@alphabank.com.mk

 

 

 

Комерцијална Банка а.д.Скопје

 

 

ул.Никола Тесла б.б

 

 

Телефон- (047) 239 384

contact@kbnet.com.mk

Веб страна: www.kb.com.mk

 

 

 

Охридска Банка

 

 

ул.Добривоје Радосављевиќ бр. 3

 

 

Телефон- (047) 203 205

е-пошта: obinfo@ob.com.mk

Веб страна: www.ohridskabanka.mk

 

 

 

ТТК Банка

 

ул. “Столарска” бр.7,

ул. “1-ви Мај” бр.204/4,

ул.”Генерал Васко Карангелески” бр.41

 

Телефон- (047)226 360

е-пошта: bitola@ttk.com.mk

Веб страна: www.ttk.com.mk

 

 

 

НЛБ Тутунска Банка

 

 

ул. Јосиф Христовски бб зграда Грозд ламела 5

 

 

Телефон- (047) 202 756, 202 698, 202 699

Факс: 047 202757

е-пошта: tb.bitola@tb.com.mk

Веб страна: www.tb.com.mk

 

 

 

Прокредит Банка

 

 

 

ул.Добривоје Радосављевиќ бр. 10

 

Телефон- (047) 207 295

Факс- (047) 207 281

е-пошта: infobt@procreditbank.com.mk

Веб страна: www.procreditbank.com.mk

 

 

 

ХАЛКБАНК

 

 

ул.Јосиф Јосифовски Свештарот бр.1

 

 

 

 

Телефон:(047) 224 266, (047) 237 611

Факс:047 237 611

Веб страна: halkbank.mk

е-пошта:
halkbank@halkbank.mk

 

 

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

 

 

ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5

 

 

Телефон:(047) 225 702

Веб страна: ccbank.mk

е-пошта:info@ccbank.mk

 

 

Еуростандард банка

 

 

ул.Димитар Илиевски Мурато б.б.

Зграда Грозд (Борис Кидрич)

 

 

Телефон: (047) 232 434, (047) 232 435

Факс: 047 231435

Веб страна: eurostandard.com.mk

е-пошта:info@eurostandard.com.mk

 

 

 

Шпаркасе банка

 

 

ул. Широк Сокак б.б. (Маршал Тито)

 

Телефон: (047) 220 160, (047) 220 170

Веб страна: sparkasse.mk

е-пошта:contact@sparkasse.mk