Барање за запишување на јавна книга на недвижности во Катастар

Барање за запишување на јавна книга на недвижности во Катастар

Барање за запишување на јавна книга на недвижности во Катастар

Уплатница Административна такса

Уплатница

Барање за запишување на градба од прва категорија во АКН

Барање за запишување на градба од втора категорија во АКН