Барање за поднесок за предбележување на градба во Катастар

Барање за поднесок за предбележување на градба во Катастар

Барање за поднесок за предбележување на градба во Катастар

Уплатница

Уплатница Административна такса

Барање за предбележување на градба од прва категорија во АКН

Барање за предбележување на градба од втора  категорија во АКН