Барање за поднесок за предбележување на градба во Катастар

Барање за поднесок за предбележување на градба во Катастар

Барање за поднесок за предбележување на градба во Катастар

Уплатница

Уплатница Административна такса

Барање