Барање за поднесок за прибележување на градба во Катастар

Барање за поднесок за прибележување на градба во Катастар

Барање за поднесок за прибележување на градба во Катастар

Уплатница Административна такса

Уплатница

Барање за прибележување на градба од прва категорија во АКН