Буџет на Општина Битола за 2020 година

Буџет на Општина Битола за 2020 година

Буџет на Општина Битола за 2020 година

1. Фискална табела – Буџет 2020 година

2. Биланс на приходи на ниво на ставка- Буџет за 2020 година

3. Биланс на расходи на ниво на ставка- Буџет за 2020 година

4. Биланс на капитални расходи на ниво на ставка- Буџет 2020 година

5. Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на ставка- Буџет 2020 година

6. Функционални расходи на ниво на ставка- Буџет 2020 година

7. Посебен дел на ниво на ставка- Буџет 2020 година

8. Образложение на буџетот за 2020 година

9. Одлука за извршување на буџетот на Општина Битола за 2020 година

10. Одлука за вредност на бод на државни службеници 2020 ЕЛС

11. Буџетски календар за 2020 година

12. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2020 година

13. Одлука за измена и дополнување на Буџетскиот календар за 2020 година

14. Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2020 година

1. Одлука за пренамена на средства во Буџетот на Општина Битола

1.Одлука за пренамена на средства во Буџетот на Општина Битола

2.Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина Битола

1.Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина Битола

2.Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2020 година

3.Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2020 година

1.Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2020 година

1. Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина Битола за 2020 година

1. Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина Битола за 2020 година

2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2020 година

2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола за 2020 година

1. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола 56-та седница од 22.06.2020 година

1.  Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола 56-та седница од 22.06.2020 година

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година

5.Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година

6. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

1. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2021 година