Буџет на Општина Битола за 2021 година

Буџет на Општина Битола за 2021 година

Буџет на Општина Битола за 2021 година

1.Фискална табела-2021 година

2.Биланс на приходи -2021 година

3.Биланс на расходи -2021 година

4.Биланс на капитални расходи-2021 година

5.Биланс на тековно-оперативни расходи-2021 година

6.Посебен дел -2021 година

7.член 4

8.Образложение за Буџетот на Општина Битола за 2021 година

9.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

10.Одлука за вредноста на бодот на државните службеници -2021 година

11.Буџетски календар-2021 година

Прв ребаланс на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

1.Фискална табела- ребаланс 2021 година

1.1.Биланс на приходи- ребаланс 2021 година

1.2.Биланс на расходи-ребаланс 2021 година

1.3. Биланс на капитални расходи-ребаланс 2021 година

1.4. Биланс на тековно-оперативни расходи- ребаланс 2021 година

1.5. Посебен дел-ребаланс 2021 година

1.6.Преглед на развојни програми – ребаланс 2021 година

Образложение кон измените и дополнувањето на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

Втор ребаланс на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

1.Фискална табела ребаланс 2

2.Биланс на приходи синтетика – ребаланс 2 2021 година

3.Биланс на расходи- синтетика ребаланс 2

4.Биланс на капитални расходи- синтетика ребаланс 2

5.Биланс на тековно-оперативни расходи синтетика- ребаланс 2

6.Посебен дел-синтетика ребаланс 2

Одлуки за пренамена и проширување на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

1.Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

2.Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

1.Измена на одлуката за извршување на Буџетот за 2021 година

2. Одлука за пренамена на 73 Седница одржана на ден 26.04.2021 година

3. Одлука за проширување на 73 Седница од 26.04.2021 година

1. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Битола

2. Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2021 година

1.Конечна Одлука за пренамена средства 76 Седница 07.06.2021

2.Конечна Одлука за проширување на средства 76 Седница 07.06.2021