Буџет и ребаланси 2019

Буџет и ребаланси 2019

Втор ребаланс на буџетот на Општина Битола за 2019 година

1.Фискална табела-ребаланс 2

2.Биланс на приходи на ниво на ставка-ребаланс 2

3.Биланс на расходи на ниво на ставка -ребаланс 2

4.Биланс на капитални расходи на ниво на ставка- ребаланс 2

5.Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на ставка – ребаланс 2

6.Посебен дел на ниво на ставка- ребаланс 2

7.Образложение на втор ребаланс на буџетот за 2019 година

 

Буџет и ребаланси 2019 година

1.Фискална табела

2.Биланс на приходи на ниво на ставка

3.Биланс на расходи на ниво на ставка

4.Биланс на капитални расходи на ниво на ставка

5.Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на ставка

6.Посебен дел на ниво на ставка

7.Образложение на ребаланс на буџетот за 2019 година

8.Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина за 2019 година

Буџет и ребаланси 2019 година

1.Фискална табела за Буџетот на Општина Битола за 2019 година

2.Биланс на приходи за 2019 година

3.Биланс на расходи за 2019 година

4.Биланс на Капитални расходи за 2019 година

5.Биланс на Тековно-оперативни расходи за 2019 година

6.Посебен дел по програми за 2019 година

7.Развоен дел на Буџетот за 2019 година

8.Образложение на Буџетот на Општина Битола за 2019 година

9.Одлука за извршување на буџетот на Општина Битола за 2019 година

10.Одлука за вредност на бод на државни службеници_ЕЛС за 2019 година

11.Буџетски календар за 2019 година

 

1.Одлука за проширување на буџетот

1.Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2019 година

1.Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување

1.Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Битола за 2019 година

2. Одлука за пренамена на средства во Буџетот на Општина Битола за 2019 година

 

2. Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2019 година

1.Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2019 година

2. Одлука за пренамена на средства во Буџетот на Општина Битола за 2019 година

1.Одлука за пренамена на средства во Буџетот на Општина Битола за 2019 година

3. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година

3. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година