Враќање на повеќе или погрешно уплатени средства

Враќање на повеќе или погрешно уплатени средства

ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ИЛИ ПОГРЕШНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА(ДАНОЦИ,КОМУНАЛНИ ТАКСИ И ПРЕСМЕТАНА КАМАТА) И ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ИСТИТЕ

-СЕ ВРШИ ВРЗ ОСНОВА НА ПОДНЕСЕНО ПИСМЕНО БАРАЊЕ СО УПЛАТЕНИ  50 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА СМЕТКА:840-103-03182 и приходна шифра 722-315, СО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗИ ОД КОИ ПРИЧИНИ СЕ БАРА ВРАЌАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ИЛИ ПРЕНАСОЧУВАЊЕТО

ПРЕЗЕМИ ОБРАЗЕЦ ЗА ВРАЌАЊЕ