Население

Население

 

Општина Битола

 

Вкупно население

 

Домаќинства

Станови

(сите видови живеалишта)

Вкупно население во општина Битола

 

86408

 

26387

 

33232

Град Битола

74550

 23010

28155

18 Села

11858

3377

5077

Извор:  Државен завод за статистика, Попис 2002 год.

 Во 2004 год. со новата територијална поделба на Р.Македонија  подрачјето на  Општината Битола е утврдено со закон и ги опфаќа градот Битола и 65-те села :  Барешани,  Бистрица, Братин Дол, Брусник, Буково, Велушина,  Габалавци,  Гопеш, Горно Егри,   Горно Оризари, Граешница, Дихово,  Доленци, Долно Егри,   Долно Оризари,  Драгарино, Драгожани, Драгош,  Древеник,  Ѓавато,  Жабени,  Злокуќани, Кажани,  Канино, Карамани,  Кишава,  Кравари,  Крклино,  Кременица,  Крстоар,  Кукуречани, Лавци,  Лажец,  Лера,  Лисолај, Логоварди,  Лопатица, Магарево,  Маловиште,  Метимир,  Меџитлија,  Нижеполе,  Ново Змирнево, Облаково,  Олевени,  Оптичари,  Орехово, Острец,  Поешево, Породин, Рамна,  Раштани, Ротино,  Свиниште,  Секирани, Снегово,  Средно Егри, Српци, Старо Змирнево,  Стрежево, Трн,   Трново, Цапари,  Црнобуки и Црновец.

 

Општина Битола

 

Вкупно население

 

Домаќинства

Станови

(сите видови живеалишта)

Вкупно население во општина Битола

 

95385

 

28942

 

37225

Град Битола

74550

23010

28155

65 Села

20835

5932

9070

Густина на населението: 788 лица/км2

Податоци од ПОПИС 2021:

 

Општина Битола

 

Вкупно население

 

Домаќинства

Станови

(сите видови живеалишта)

Вкупно население во општина Битола

 

85164

 

30154

 

43724

Град Битола

69287

24974

33367

65 Села

15877

5180

10357