Национална припадност

Национална припадност

Вкупно население на Општина Битола според национална припадност

Етнички групи Население
Македонци 69182
Албанци 4018
Турци 1174
Роми 2890
Власи 1205
Срби 359
Бошњаци 49
Останати 750
    Вкупно 85164

 

Извор:  Државен завод за статистика, Попис 2021 год