Национална припадност

Национална припадност

Вкупно население на Општина Битола според национална припадност

Етнички групи

%

Население
Македонци 88,70 84616
Албанци 4,36 4164
Турци 1,68 1610
Роми 2,74 2613
Власи 1,33 1270
Срби 0,56 541
Бошњаци 0,02 21
Останати 0,57 550
    Вкупно 95385

 

Извор:  Државен завод за статистика, Попис 2002 год