Пол и старосна структура

Пол и старосна структура

Вкупно население на Општина Битола според возраст

Општина Вкупно

Возрасни групи (мажи и жени)

0-14

15-29

30-44

45-59

60-74

75-85+

непозната возраст

Битола

95385

16228

20665

20224

19549

13815

4874

30

Општина Вкупно

Возрасни групи – мажи

0-14

15-29

30-44

45-59

60-74

75-85+

непозната возраст

Битола

46969

8273

10388

10041

9950

6301

2008

8

Општина Вкупно

Возрасни групи – жени

0-14

15-29

30-44

45-59

60-74

75-85+

непозната возраст

Битола

48416

7955

10277

10183

9599

7514

2866

22