Дозвола за прекумерно користење на општинските патишта

Дозвола за прекумерно користење на општинските патишта

ПРОЦЕДУРА

за издавање на дозвола за прекумерно користење на  општинските патишта во Општина Битола

Потребна документација

За издавање на дозвола за прекумерно користење  на општинските патишта во Општина Битола (образец на барањето се добива на шалтер или од интернет страницата на Општина Битола www.bitola.gov.mk – линк формулари)

Барањето ги содржи следните податоци:

1.      Податоци за  подносителот на барањето

2.      Податоци за општинските патишта и улици кои ќе се користат

3.      Периодот за нивно користење

4.      Марка,тип и регистарски таблички на возилото со кое ке се врши превозот

5.      АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Постапка за издавање на дозвола вршење на  вонреден превоз  на општинските патишта:

Општината во рок од 8 (осум) работни дена од денот на приемот на барањето ќе ја разгледа доставената документација, ќе утврди дали истата е комплетна и надлежниот орган на општината во рок од 15 дена со комплетирана документација до барателот доставува Заклучок за плаќање на надоместок за издавање дозвола за вршење на  прекумерно користење  на општинските патишта

Барателот е должен во рок од 5 (пет) работни дена од денот на приемот на Заклучокот да изврши уплата на надоместок за издавање на дозвола за дозвола вршење на  прекумерно користење  на општинските патишта и да достави доказ за извршена уплата или со Општината да склучи договор со кој е утврдено плаќање на надоместокот на рати. Доколку барателот не ја плати комуналната такса и не достави доказ за извршена уплата или не склучи договор со кој е утврдено плаќање на надоместокот на рати, ќе се смета дека барателот го повлекол своето барање, за што ќе се постапи согласно Законот за општата управна постапка.

За издадената дозвола за прекумерно користење на општински пат или улица се наплаќа надоместок чија висина се разликува во зависност од тоа дали прекумерното користење е од времен или траен карактер и тоа:

-за прекумерно користење од времен карактер ……….3.000,00 денари по поминат километар на ден и

– за прекумерно користење од траен карактер ……. 1.000,00 еднари по поминат километар на ден

Постапка кога доставената документација не е комплетна или е со недостатоци.

Доколку доставената документација не е комплетна, надлежниот орган на Општината е должен писмено да го извести барателот со укажување истиот да ги отстрани констатираните недостатоци и да го дополни барањето, во рок од 3 (три) работни дена од денот на приемот на известувањето.

Доколку барателот не ги отстрани констатираните недостатоци и не го дополни барањето во дополнително определениот рок, органот ке го отфрли барањето и ке донесе Заклучок како барањето да не е ни поднесено.

Доколку барателот ги отстрани констатираните недостатоци и документацијата е комлетна, а не ги исполнува условите за добивање на дозвола,органот ке донесе Решение за одбивање за добивање Дозвола.

Доколку барателот ги отстрани констатираните недостатоци и/или го дополни барањето, надлежниот орган во рок од 3 (три) работни дена ќе изготви и достави до барателот Заклучок за плаќање на надоместок за издавање на дозвола за прекумерно користење  на општинските патишта во Општина Битола согласно член 6 од Одлуката за утврдување на висината на на надеместокот за обезбедување на финансиска средства за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските шатишта и улици на подрачјето  Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05).

Барателот е должен во рок од 3 (три) работни дена од денот на приемот на Заклучокот да го плати надоместокот за издавање на дозвола за прекумерно користење  на општинските патишта во Општина Битола и да достави доказ за извршена уплата. Доколку барателот не ја плати висината на надоместокот  , ќе се смета дека барателот го повлекол своето барање, за што ќе се постапи согласно Законот за општата управна постапка.

Дозвола за прекумерно користење  на општинските патишта во Општина Битола се издава во рок од 3 (три) работни дена од денот на доставување на доказ за платен или регулиран надоместок за дозвола за прекумерно користење  на општинските патишта во Општина Битола.

Барање

Уплатница за административни такси 1

Уплатница за административни такси 2

Контакт лице: Валентина Трифунова, Советник за превоз во патен сообраќај

тел: 047 208 305

е-mail: valentina.stefoska@gmail.com