Дозвола за усогласување со оперативен план

Дозвола за усогласување со оперативен план

Постапка за издавање Дозвола за усогласување со оперативен план

3 примероци + електронска верзија (CD)
Плаќање надоместок при поднесување на барање
Објава во еден дневен весник достапен на цела територија на РМ  во рок од 7 дена од денот на приемот на комплетното барање,  на трошок  на барателот на дозволата
Објава на web. страната на Општина Битола
Одлука за  отпочнување на постапка  за преговарање за постигнување согласност за исполнување на оперативен план
По постигната согласност за исполнување на оперативниот план, се издава  ДОЗВОЛА за УСОГЛАСУВАЊЕ  со ОПЕРАТИВЕН ПЛАН.
Објава  на Дозвола  за усогласување со оперативен план во рок од 10 дена  од денот на издавањето, во  еден  дневен весник  достапен на целата територијата на    РМ на сметка на барателот на дозволата.
Праќање  копија од издадена ДУОП до Министерство за животна средина и просторно планирање – Управа  за Животна Средина

Барање
Уплатница  со  платени  администратини такси 600 ден.