Дозволи за усогласување и Б интегрирани еколошки дозволи