Електронски постапки

Електронски постапки

Постапки кои се електронски:

Одобрение за градење, доградба и надградба
Решение за измени во текот на градбата
Решение за промена на инвеститор
Одобрение за подготвителни работи
Решение за градби од член 73 од Законот за градење
Одобрение за реконструкција, адаптација, пренамена
Постапка за одобрување на идеен проект

Овие постапки отпочнуваат на страната:

www.gradezna-dozvola.mk

Заверка на Архитектонско Урбанистички Проект

Заверка на проект за инфраструктура

Овие постапки отпочнуваат на страната:

www.e-urbanizam.mk